Pierwsze posiedzenie nowego zarządu Izby Gospodarczej Ekorozwój

W dniu 11 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zarządu Izby pod przewodnictwem kolegi Mirosława Gronka. Zarząd omówił bieżącą sytuację Izby oraz plany najbliższych działań. Dokonano podziału zadań pomiędzy członków zarządu, które ci będa osobiście nadzorować. Główne kierunki działań to:gospodarka wodna i wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii oraz technologie zagospodarowania i przetwarzania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Nowe władze Izby kładą nacisk na kontakt z Członkami Izby i będą dążyły do poprawy oferty Izby skierowanej do Członków. Planowany jest cykl spotkań indywidualnych Członków Zarządu z firmami – Członkami naszej Izby dla lepszego zdefiniowania ich potrzeb.

Podjęto także uchwałę o wypowiedzeniu Porozumienia zawartego przez Izbę z partią WIS założoną przez Kornela Morawieckiego oraz usunięcia fotografii upamiętniających wydarzenie podpisania tego porozumienia w dniu 1 sierpnia 2017 r – uzasadnieniem uchwały podjętej jednogłośnie jest wyrok Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Warszawie w sprawie IC 276/19 wydany w dniu 21 maja 2024 r w wyniku 5 letniego procesu podtrzymujący nakaz zapłaty nałożony na partię WIS w dniu 21 września 2018 r. w związku z nieopłaceniem faktur na rzecz członka Izby na kwotę 139.572,21zł , czym Kornel Morawiecki doprowadził do wielkiej straty w mieniu poszkodowanego przedsiębiorcy. Zebrani uznali to postępowanie za niegodne.

Zarząd przyjął także informację kolegi Janusza Kuleszy o tworzeniu nowego podmiotu, którego przedmiotem działalności będzie przetwarzanie odpadów w tym również odpadów niebezpiecznych i likwidacja nielegalnych magazynów odpadów na terenie Kraju. Złożona została deklaracja niezwłocznego przystąpienia nowej firmy do Izby jak tylko uruchomi ona swoją działalność.