Regulamin konkursu „Zielony Laur”

1. Konkurs „ZIELONY LAUR” jest ogólnokrajowym konkursem Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” mającym na celu wyróżnienie firm, samorządów, instytucji naukowych, organizacji i osób indywidualnych, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekorozwoju, propagowania lub wspierania  ochrony środowiska oraz którzy w swojej działalności uzyskali szczególnie cenne rezultaty dla środowiska i gospodarki wodnej.

 

2. Konkurs odbywa się w rocznych edycjach, kończących się wyborem laureatów kolejnej edycji Konkursu i wręczeniem im pamiątkowych statuetek, dyplomów lub medali pamiątkowych.

 

3. Zakończeniem dorocznej edycji konkursu jest uroczysta Gala Konkursu „ZIELONY LAUR”, w której biorą udział laureaci, członkowie Izby i zaproszeni goście.

4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby prawne lub osoby  fizyczne  prowadzące działalność gospodarczą, naukową, statutową lub indywidualną w sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, propagowania postaw ekorozwojowych, wytwarzania produktów i realizacji inwestycji lub wspierających swoimi działaniami lub oferowanymi produktami działania pro środowiskowe.

 

5. Wszelkie decyzje w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, ich kwalifikacji do dalszych etapów postępowania konkursowego, oceny merytorycznej zgłoszonych dokonań lub produktów, prowadzenia postępowań sprawdzających, kwalifikacji uczestników do poszczególnych kategorii, itp. podejmuje Kapituła Konkursu Zielony Laur jako organ statutowy Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”.

 

6. Uczestnicy biorący udział w konkursie grupowani są w kategoriach tematycznych dla umożliwienia Kapitule oraz powołanym przez Kapitułę ekspertom, maksymalnie obiektywnej oceny zgłoszonych dokonań w porównaniu z dokonaniami innych uczestników, celem wyłonienia najlepszych, zasługujących na wyróżnienie  laureatów dorocznej edycji Konkursu.

 

7. Uczestnicy spełniających wymogi regulaminu, chcący wziąć udział w postępowaniu konkursowym, powinni w określonym w ogłoszeniu konkursowym terminie, złożyć wniosek konkursowy, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji prawnej danego uczestnika.

 

8. Wniosek konkursowy należy pobrać ze strony internetowej Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” wypełnić udzielając odpowiedzi na zamieszczone pytania oraz wymienić i opisać zagadnienia i dokonania uczestnika zgłaszane do postępowania konkursowego. Wraz z wnioskiem uczestnik może złożyć dokumentację lub opisy swojego osiągnięcia poddawanego pod ocenę oraz jeżeli to możliwe dołączyć materiały pozwalające na określenie wartości i rozmiaru korzyści przedsięwzięcia dla środowiska naturalnego.

 

9. Po wstępnej kwalifikacji Wniosku konkursowego zostanie uzgodniona z Kandydatem kwota opłaty weryfikacyjnej, którą Kandydat winien wnieść na konto  Polskiej Izby Gospodarczej EKOROZWÓJ przez upływem terminu składania wniosków w celu pokrycia kosztów weryfikacji zgłoszenia i kosztów uczestnictwa w konkursie.

 

10. Do udziału w konkursie kwalifikowane są prawidłowo wypełnione wnioski złożone przez kandydatów którzy wnieśli ustaloną opłatę weryfikacyjną lub zostali z niej zwolnieni decyzją Kapituły PIGE.

 

11. Zgłoszenia uczestników przyjmuje biuro Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” w Warszawie przy ul Krakowskie Przedmieście 6 w godzinach pracy 1000 – 1500 czynne od poniedziałku do piątku. Telefon (22) 625-26-32 lub kontakt email: biuro@izbaekorozwoj.org.pl

12. Informacje nt. dorocznej edycji konkursu, wnioski konkursowe oraz informacje o terminach, zamieszczane są w ogłoszeniu konkursowym publikowanym na stronie www.izbaekorozwoj.org.pl w zakładce KONKURS ZIELONY LAUR.