O nas

logo-pige-standard

Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój zrzesza podmioty gospodarcze i samorządy działające w zakresie realizacji przedsięwzięć gospodarczych związanych z ekologią. Dysponuje zespołem ekspertów składających się z wybitnych naukowców oraz praktyków w zakresie problemów ekologicznych.

IMG_6195

Inicjatorem powołania Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” jako organizacji samorządu gospodarczego ukierunkowanego na sferę ochrony środowiska naturalnego była grupa działaczy ekologicznych, na czele której stanął inż. Władysław Łagodziec. Ramy i zasady nowo organizowanej struktury określała Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku. I Walne Zgromadzenie odbyło się w Warszawie w dniu 8 maja 1997 roku. W dniu 24 października 1997 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd dla m. st. Warszawy podjął postanowienie o wpisaniu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” do rejestru izb gospodarczych. W Statucie PIG „Ekorozwój” określono, że Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Oferujemy

 • Specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie ochrony środowiska
 • Wspieranie nowoczesnych technologii
 • Projekty ochrony środowiska
 • Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii środowiskowych
 • Wyszukiwanie firm partnerskich, krajowych i zagranicznych
 • Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych w rozwiązywaniu problemów ekologicznych
 • Inicjatywy w kierunku tworzenia jednolitego obszaru gospodarczego UE w zakresie ochrony środowiska i rozwiązywania problemów ekologicznych przy współpracy międzynarodowej i transgranicznej.
 • Organizacja spotkań seminariów, konferencji, wykładów oraz szkoleń, poświęconych sprawom ekologii, zarówno w kraju jak i za granicą.
 • Informacje o związanych z ekologią targach krajowych i zagranicznych.
 • Koordynacja realizacji inwestycji ekologicznych w ramach struktury „klastra”.
 • Modernizacja istniejących kotłowni pod kątem dostosowania ich do wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw.
 • Wykonywanie ekspertyz technicznych dotyczących strategii inwestycji oraz rachunku opłacalności planów biznesowych.
 • Usuwanie istniejących zagrożeń wywołanych występowaniem elementów zawierających azbest.
 • Wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie budownictwa energooszczędnego i termomodernizacji budynków