Lista Ekspertów PIGE

Bil Bogusław

mgr. inż.

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie (1977 r.)

45-letni okres pracy zawodowej, w tym:

 • 10-letnia praktyka deweloperska w energetyce odnawialnej (energetyka wiatrowa)
 • 10-letnia praktyka w gospodarce odpadami, głównie w zakresie przetwarzania osadów ściekowych
 • wieloletnia praktyka w zarządzaniu przedsiębiorstwami i administracją rządową i samorządową

Zakres możliwych do wykonywania ekspertyz, ocen, opinii:

 • energetyka odnawialna wiatrakowa i fotowoltaniczna
 • kompleksowe rozwiązania dotyczące technologii przewarzania komunalnych osadów ściekowych i możliwości zagospodarowania otrzymanych produktów

Bogusz Romuald

mgr. inż.

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydziału Energetyki i Lotnictwa (1986 r.)

Studium Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Rozwoju Rolnictwa w Projektach Unii Europejskiej (2003 r.)

Specjalista w zakresie konstrukcji turbinowych silników lotniczych.

32 letni staż pracy w większości w programowaniu i projektowaniu odnawialnych źródeł energii. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego

Zakres możliwych do wykonania ekspertyz, ocen, opinii:

 • programowanie i projektowanie inwestycji biogazowych, wiatrakowych i fotowoltaicznych
 • planowanie inwestycji odnawialnych źródeł energii w gminach
 • opracowania ocen oddziaływania o.z.e. na środowisko

Brochwicz-Lewiński Wojciech

dr nauk przyrodniczych

Absolwent Wydz. Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1969)

W latach 1986 – 1988 pełniący stanowisko profesora wizytującego Uniwersytetu w Aarhus (Dania).

Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (1998)

Ponad 50-letnia praktyka zawodowa, w tym 12 lat w amerykańskich programach pomocowych i firmach związanych z ochroną środowiska

Zakres możliwych do wykonywania ekspertyz, ocen, opinii:

 • oceny oddziaływania na środowisko projektowanych inwestycji
 • przeglądy ekologiczne
 • analizy sektorowe

Grzegorzewski Zbigniew​

dr inż.

Technik Budowlany i Samochodowy. W roku 1986 ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym. Absolwent Studium Podyplomowego. Pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (w latach 1994 – 2002). Doktoryzował się w 1998 roku. 

Twórca norm dla odnawialnych Źródeł Energii w Polskim Komitecie Normalizacji (2004 rok). Wspólnie z prezesem PKN wprowadzał przepisy z zakresu O.Z.E. do prawa budowlanego, równocześnie opracowując zmianę przepisów dotyczących warunków technicznych budynków oraz ich charakterystyki energetycznej. 

Posiadacz uprawnień z zakresu instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji gazowych. Projektował pierwszą instalację solarną w Duczkach k/Wołomina oraz dla budynków w osiedlu mieszkaniowym w Zgierzu, w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mińsku Mazowieckim, Szpitalu w Nowej Dębie i w Mikołajkach. Organizował i uczestniczył w konferencjach O.Z.E. oraz jest autorem publikacji z tego zakresu. 

Opracował projekty dofinansowań na inwestycje O.Z.E.  z funduszy Unii Europejskiej oraz w ramach offsetu z funduszy USA.

Zakres ekspertyz, ocen, opinii:

Pełny zakres dotyczący odnawialnych źródeł energii oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Jagusiewicz Andrzej​

dr inż.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1964 r.) oraz SGPIS w Warszawie (1972 r.)

Letnia Szkoła z zakresu odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Paryskim

Specjalista z zakresu urządzeń cieplnych i zdrowotnych oraz zanieczyszczenia atmosfery.

Ekspert ONZ i UE (TAIEX) w zakresie programów ochrony powietrza w krajach członkowskich.

Szkolenia z zakresu zarządzania, w tym podejmowania decyzji i wdrażania technik komputerowych. Posiadacz  certyfikatów biegłej znajomości języka angielskiego, francuskiego i rosyjskiego.

Zakres możliwych do wykonania ekspertyz, opinii i ocen:

 • programy ochrony powietrza w skali lokalnej, regionalnej i krajowej w dostosowaniu do regulacji prawnych ONZ i UE w krajach członkowskich i aspirujących do członkostwa
 • Profilowanie organizacji biznesowych w kierunku ekorozwoju 
 • prowadzenie konferencji  z zakresu ochrony środowiska (regulacje, programy i kontrola).

Jerzy Janusz​

mgr inż.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (1970) o specjalności projektowania technologicznego w zakresie inżynierii chemicznej procesowej. Euroinżynier – uprawnienia uzyskane w Paryżu w 1997 r. Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowiska (2000 rok)

Kilkanaście opatentowanych wynalazków z zakresu inżynierii chemicznej – procesowej. 52-letni staż zawodowy. Prace nad biologicznym oczyszczaniem ścieków do poziomu wody zdatnej do spożycia.

Zakres możliwych do opracowania ekspertyz, ocen i opinii  środowiskowych:

 • oczyszczanie ścieków metodami fizykochemicznymi i biologicznymi
 • ocena rozwiązań technologicznych w oczyszczaniu ścieków
 • oceny oddziaływania na środowisko

Stępień Wojciech

prof. dr hab. inż.

Absolwent SGGW w Warszawie – Wydział Rolnictwa i Ekologii, prof. dr hab. nauk rolniczych. Wieloletni kierownik Stacji Doświadczalnej oraz Katedry Chemii Rolniczej SGGW. Obecnie dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych w Akademii Nauk Stefana Batorego w Skierniewicach. Specjalista w zakresie rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego, przyrodniczego wykorzystywania odpadów, akredytacji laboratoriów środowiskowych itp..

Zakres możliwych do wykonywania ekspertyz, analiz, ocen i opinii:

 • ekspertyzy i oceny dotyczące jakości oraz przyczyn i skutków zanieczyszczenia gleb
 • ekspertyzy i oceny dotyczące biogospodarki oraz przyrodniczego wykorzystania odpadów
 • ekspertyzy i oceny z punktu widzenia agrotechnicznego, środowiskowego i ekonomicznego różnych technologii rolniczych (uprawa, nawożenie, skutki środowiskowe, jakość roślin).
 • ekspertyzy dotyczące nawozów i nawożenia.
 • oceny wpływu rolnictwa na wszystkie elementy środowiska

Wrzecioniarz Piotr

prof. dr hab. inż.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej – 1973, profesor – 1996 r. Czynny profesor Uczelni Wyższych. 

Wizyty i staże na uczelniach: Londyn, Cranfield, Oxford, Cambridge, Newcastle, Southampton, Glasgow, Delft, Moskwa, Stuttgart, Berlin, Stanford, Bangalore.

Autor 230 publikacji, ponad 2200 raportów, 13 książek z zakresu techniki, ochrony środowiska, przedsiębiorczości. Międzynarodowy ekspert TUV i Intergeo Polska. Wykonał prace na rzecz światowych koncernów motoryzacyjnych i firm paliwowych, a także polskich koncernów przemysłowych. Prekursor w zakresie innowacji w przemyśle, robotyzacji, konstelacji satelitów. Organizator szkoleń i konkursów z zakresu robotyki,  systemów zarządzania także środowiskowego oraz rzeczoznawstwa motoryzacyjnego. Lider grup tworzących motocykle elektryczne, samochody Zero emisyjne i autonomiczne. 

Przewodniczący Rady Programowej „Forum G2” oraz Odrzańskiej Izby Gospodarczej. 

Zakres możliwych do wykonania ekspertyz, analiz, ocen i opinii:

 • wszelkie zagadnienia dotyczące motoryzacji oraz ochrony środowiska,
 • programy i projekty innowacyjne, zwłaszcza dotyczące przemysłu 4.0 i 5.0 oraz perspektyw przemysłowych i społeczno- gospodarczych,
 • projekty kosmiczne w zespołach krajowych i międzynarodowych.

Zwoździak Jerzy

prof. dr hab. inż.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej – 1976 r.

Doktor nauk technicznych – 1979 r., profesor – 1986 r,

Uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Dyrektor górniczy III stopnia. Certyfikat w zakresie zarządzania środowiskiem i technologii środowiskowych (Pittsburgh – USA), oraz w zakresie ochrony powietrza, monitoringu i badania jakości powietrza (Yokkaichi – Japonia).

Był przewodniczącym Wojewódzkich Komisji Środowiskowych w Wałbrzychu, Opolu i Wrocławiu, społecznym doradcą GIOŚ, NFOŚiGW oraz Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Członek Komitetu Badań Naukowych zaś w latach 2013 – 2015 był wiceprezesem  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pełniąc funkcję Dyrektora Wodnego RP i Dyrektora Morskiego RP.

Wieloletni dyrektor Instytutu i dziekan Wydziału Inżynierii  Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Kierował licznymi projektami szkoleniowymi i naukowymi zarówno w skali krajowej, jak też w ramach współpracy zagranicznej

Zakres możliwych do wykonywania ekspertyz, ocen, opinii:

 • oceny oddziaływania na środowisko
 • pozwolenia zintegrowane oraz implementacje najnowszych technik BAT
 • opracowania strategii obniżania zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery
 • projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. oraz technologii dezodoryzacji
 • sposoby kompleksowej utylizacji odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych
 • modelowanie rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń w atmosferze oraz identyfikacja źródeł emisji
 • procesy naprawcze w instalacjach ochrony środowiska i gospodarce wodnej.