Statut PIGE

STATUT POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ „EKOROZWÓJ”

I.               Postanowienia ogólne.


§1.

1.     Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” zwana dalej „Izbą”, utworzona została i działa zgodnie z ustawą z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr. 35 poz. 195, z późniejszymi zmianami).

2.     Utworzenie Izby doszło do skutku na Walnym Zgromadzeniu podmiotów gospodarczych – członków założycieli, którzy uchwalili statut i potwierdzili jego przyjęcie  przez złożenie na nim swoich podpisów.


§2.

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą,organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje.


§3.

1.     Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa,

2.     Izba ma charakter ogólnopolski oraz działa na terenie całego kraju i za granicą.

3.     Izba może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawicielstwa, zgodnie z obowiązującym prawem.

4.     Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, w szczególności: fundacji, europejskich izb ekologicznych i gospodarczych, platform technologicznych, klastrów, stowarzyszeń izb europejskich bądź innych organizacji europejskich o podobnym zakresie działania oraz występować do organów Unii Europejskiej i instytucji europejskich w celu realizacji zadań statutowych.


§4.

Izba używa pieczęci z napisem „Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” z siedzibą w Warszawie.


II.            Cele, podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji.


§5.

Podstawowymi celami działania Izby są;

a)     stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie ekologicznym w ich działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, wobec organów administracji publicznej oraz organizacji krajowych i zagranicznych, jak również podejmowanieprzedsięwzięć na rzecz rozwoju ich stosunków gospodarczych z zagranicą,

b)     spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków Izby,

c)     kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej w kontekście ekorozwoju

d)     promowanie polskich rozwiązań proekologicznych na terenie kraju i za granicą

e)     promowanie zagranicznych rozwiązań proekologicznych posiadających istotne znaczenie dla stanu środowiska

f)      organizowanie szkoleń w zakresie ekologii.


§6.

1.     Do zadań Izby, sposobów i form ich realizacji,  służących osiągnięciu celów statutowych, należą przede wszystkim:

a)     wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki narodowej oraz współuczestnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,

b)     przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego przez propagowania oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków w zakresie ekorozwoju,

c)     pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji pro­du­kcyjnej, technologicznej oraz współpracy handlowej i finansowej,

d)     udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Izby,

e)     delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, usługowej, handlowej oraz polityki gospodarczej,

f)      współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi,

g)     popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,

h)     współpraca z izbami ekologicznymi i gospodarczymi, instytucjami, towarzystwami oraz klubami, o podobnym zakresie działania, w kraju i zagranicą,

i)      organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczest­nictwo w postępowaniu sądowym, na odrębnie określonych zasadach, w związku z działalnością gospodarczą  członków,

j)      organizowanie giełd, targów, wystaw, pokazów, konferencji i spotkań w kraju i zagranicą wraz z organizacją wyjazdów promocyjnych,

k)     opracowywanie i publikowanie informacji z zakresu działalności Izby oraz zrzeszonych w niej jednostek,

l)      organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konso­li­dacji i integracji członków Izby,

m)   wykonywanie zadań powierzonych Izbie przez organy administracji publicznej, organy Unii Europejskiej lub instytucje europejskie,

n)     rozwijanie innych form służących realizacji celów statutowych Izby.

2. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych , Izba może tworzyć samodzielnie bądź wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, jednostki gospo­darcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organi­zacji gospodarczych już istniejących.


III.         Członkowie, ich prawa i obowiązki.


§7.

1.     Członkowie Izby dzielą się na:

a)     zwyczajnych,

b)     honorowych,

2.     Członkowie – założyciele są automatycznie członkami zwyczajnymi Izby.


§8.

1.     Członkiem zwyczajnym, zgodnie z zasadami określonymi w § 2. Statutu, może zostać osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej.

2.     Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu, w ciągu miesiąca po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz uprzednim uiszczeniu opłaty wpisowej.

3.     O przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Osobom prawnym lub fizycznym, nie przyjętym w poczet członków, służy odwołanie w terminie 30 dni do Sądu koleżeńskiego, który w ciągu 30 dni podejmuję uchwałę o oddaleniu albo uznaniu odwołania. Taka uchwała Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

4.     Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 3 – miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

5.     Członków honorowych powołuje (i w szczególnychprzypadkach odwołuje) Walne Zgromadzenie, nawniosek Prezesa lubZarządu, spośród osób prawnych ifizycznych, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Izby. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat na rzecz Izby.

6.     Osoby fizyczne będące członkami Izby wypełniają swoje prawa i obowiązki osobiście.

7.     Osoby prawne wypełniają swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli.


§9.

Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:

a)     czynnego i biernego wyboru do władz Izby,

b)     uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,

c)     zgłaszania na Walnym Zgromadzeniu wniosków dotyczących działalności Izby.


§10.

Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.


§11.

Członkowie Izby zobowiązani są:

a)     przestrzegać postanowień Statutu Izby oraz Regulaminu i uchwał jej władz,

b)     współdziałać w realizacji celów statutowych Izby,

c)     regularnie opłacać składki członkowskie,

d)     brać czynny udział osobiście lub za pośrednictwem swych przedstawicieli w pracach Izby,

e)     przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.


§12.

1.     Członkostwo ustaje wskutek:

a)     dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby z 3-miesięcznym wypowiedzeniem,

b)     skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Zarządu wskutek uchylania się od płacenia składek lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,

c)     śmierci lub likwidacji członka Izby,

d)     wykluczenia z Izby na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,

2.     Od decyzji Zarządu o skreśleniu, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji,

3.     Na podstawie uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, członek Izby może być zawieszony, jeżeli w sprawie o jego skreślenie lub wykluczenie konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.


IV. Organy Izby.


§13.

1.     Organami Izby są:

a)     Walne Zgromadzenia Członków Izby,

b)     Zarząd,

c)     Komisja Rewizyjna,

d)     Sąd Koleżeński,

e)     Kapituła nagrody „Zielony Laur”

2.     Wybory do Organów, o których mowa w ust. 1. pkt. b, c, d, dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród członków zwyczajnych Izby. Odwołanie członka Organu następuje także w głosowaniu tajnym.

3.     Warunkiem wyboru i odwołania członka Organu wymienionego w ust. 1. pkt. b. c. d. e. jest uzyskanie ponad 50% głosów popierających dany wniosek spośród uprawnionych do głosowania.

4.     Kadencja Organów wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby trwa 4 lata.


V. Walne zgromadzenie Izby.


§14.

1.     Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem statutowym składającym się z członków zwyczajnych i rozstrzygającym we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania.

2.     Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§15.

1.     Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Izby nie później niż do końca maja.

2.     Zarząd zawiadamia członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia na 14 dni przed ustalonym terminem, listem poleconym bądź pocztą elektroniczną z wymaganym potwierdzeniem odbioru bądź za osobistym potwierdzeniem.

3.     Zawiadomienie otrzymują członkowie Izby, którzy w okresie roku sprawozdawczego przed Walnym Zgromadzeniem opłacali składki członkowskie.


§16.

1.     Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny ¼ członków zwyczajnych Izby.

2.    Walne Zgromadzenie nadzwyczajne winno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, wymienionego w ust. 1. i obradować nad sprawami, z powodu, których zostało zwołane.


§17.

1.     W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby.

2.     W Walnym Zgromadzeniu mogą również brać udział inne zaproszone przez Zarząd osoby.

3.     Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko członkom zwyczajnym Izby.

4.     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Izby, które wymagają większości 2/3 oddanych głosów.

5.     Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie regulaminem obrad.

6.    Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.


§18.

Do kompetencji wyłącznych Walnego Zgromadzenia należy:

a)     uchwalenie wieloletnich i rocznych strategii i kierunków działania Izby,

b)     wybór Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczącego Kapituły.

c)     nadawanie członkostwa honorowego, w tym tytułu honorowego Prezydenta Izby.

d)     uchwalanie rocznych planów finansowych,

e)     uchwalanie Statutu i zmian w Statucie,

f)      zatwierdzanie wysokości oraz zasad opłacania wpisowego i składek członkowskich,

g)     uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,

h)     zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

i)   zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

j)      podejmowanie uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych Organów Izby,

k)     podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego Izby,

l)      odwołanie, w szczególnych przypadkach członka honorowego,

m)   podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby,

n)     rozpatrywanie odwołań członków Izby od orzeczeń organów statutowych,

o)     udzielenie zgody Zarządowi Izby na sprzedaż bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Izby,

p)     udzielenie zgody Zarządowi na uszczuplenie funduszu zasobowego Izby.


VI. Zarząd.


§19.

1.     Zarząd reprezentuje Izbę oraz kieruje bezpośrednio działalnością Izby i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie dla innych Organów.

2.     Zarząd Izby składa się z 5 do 9 osób, w tym Prezesa, Wice-Prezesów, Sekretarza i pozostałych członków.

3.     Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i pracuje na podstawie przyjętego Regulaminu Zarządu.

4.     Szczegółowy podział obowiązków członków Zarządu określa uchwała Zarządu.


§20.

1.      Prezes kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.

2.      Prezesowi Zarządu przysługuje tytuł Prezydenta Izby wykorzystywany w kontaktach zewnętrznych, zwłaszcza międzynarodowych.

3.      Do składania oświadczeń w imieniu Izby upoważniony jest Prezes Zarządu, dwóch Wice-Prezesów Zarządu oraz Sekretarz Zarządu. Zaciąganie zobowiązań majątkowych i finansowych wymaga udziału dwóch osób spośród wymienionych powyżej.


§21.

1.     Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu Izby a także Dyrektor Biura mogą otrzymywać zryczałtowane diety oraz zwrot poniesionych kosztów w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.


§22.

1.     W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie jest on w stanie sprawować swej funkcji do końca kadencji, Zarząd wybierze spośród członków zwyczajnych osobę pełniącą obowiązki tymczasowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby lecz Zarząd Izby nie może liczyć więcej niż trzech członków pełniących obowiązki tymczasowo.


§23.

1.     Bezpośrednie wykonywanie prac w zakresie działalności statutowej Izby należy do Biura Izby.

2.     Biuro Izby we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Zarządowi.

3.     Biuro Izby prowadzi Dyrektor Biura Izby.

4.     Dyrektor Biura Izby jest, w rozumieniu kodeksu pracy, kierownikiem zakładu pracy wobec pracowników Izby.

5.     Dyrektor Biura Izby bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§24.

1.     Zarząd może utworzyć lokalne oddziały Izby, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej uchwale Zarządu Izby.

2.     Oddziały Izby są jednostkami samofinansującymi się, dysponującymi funduszami w zakresie samodzielnie pozyskanych środków.

3.     Zarząd może powoływać przedstawicielstwa terenowe Izby, których celem jest rozwiązanie konkretnego problemu lokalnego powiązanego z celami statutowymi Izby.

4.     Pracami przedstawicielstwa kieruje osoba Przedstawiciela Regionalnego Izby, który zostanie wyposażony przez Zarząd Izby w odpowiednie pełnomocnictwo.

5.     Przyjmuje się zasadę, iż działalność przedstawicielstwa finansuje osoba prawna lub fizyczna, wnioskująca o powołanie przedstawicielstwa regionalnego Izby.

6.     Izba w wyjątkowych wypadkach, każdorazowo potwierdzonych stosowną uchwałą Zarządu Izby może pokryć konkretny koszt działalności przedstawicielstwa regionalnego lecz uzasadnieniem musi być ponadregionalny skutek podjętych przez przedstawicielstwo działań lub korzystne oddziaływanie podjętego działania na funkcjonowanie innych członków Izby.

7.     Przedstawiciel regionalny umocowany jest do działań opisanych w udzielonym pełnomocnictwie na czas zakreślony w tym pełnomocnictwie, jednak warunkiem tego umocowania jest złożenie Zarządowi Izby przez Przedstawiciela Regionalnego pisemnego sprawozdania z działalności na koniec każdego kwartału do końca następującego po kwartale miesiąca. Sprawozdanie takie może być złożone w formie wystąpienia ustnego do protokołu podczas obrad Zarządu Izby jeżeli Przedstawiciel Regionalny zostanie zaproszony do udziału w posiedzeniu.

8.     W przypadku niespełnienia przez Przedstawiciela Regionalnego opisanego w pkt. 7. obowiązku sprawozdawczego w określonym w pkt. 7. terminie lub odrzucenia sprawozdania przez Zarząd Izby, udzielone pełnomocnictwo wygasa automatycznie.

9.     Przedstawiciel Regionalny ponosi pełną odpowiedzialność prawną za skutki swoich działań i nie może w żadnym przypadku przenieść tej odpowiedzialności na Izbę.


§25.

1.     Zarząd dla realizacji zadań statutowych Izby czy usprawnienia prac jej organów lub rozwiązywania szczegółowych problemów, a także tworzenia ciał opiniujących może powoływać i odwoływać zespoły doradców oraz zespoły problemowe, a także nominować ekspertów Izby.

2.     Liczbę i strukturę zespołów zatwierdza Zarząd Izby na wniosek przewodniczącego zespołu.

3.     Charakter funkcjonowania oraz zasady zwrotu kosztów prowadzenia prac zespołów doradczych i problemowych określa uchwała Zarządu Izby.

4.     Szczególnym organem doradczym Zarządu Izby jest Rada Naukowo – Programowa Izby w skład której mogą być powołani wybitni fachowcy o udokumentowanym dorobku naukowym, posiadający tytuł lub stopień naukowy.

5.     Rada Naukowo – Programowa Izby pracuje pod kierunkiem wyłonionego przez siebie Przewodniczącego Rady. Rada może powołać zastępców przewodniczącego.

6.     Przewodniczący Rady Naukowo – Programowej składa Zarządowi do końca miesiąca kwietnia sprawozdanie roczne z działalności Rady, którego prezentacja może być włączona przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

7.     Przewodniczący Rady Naukowo – Programowej lub wyznaczony przez niego członek Rady mogą prezentować opinie Izby podczas prac w organach stowarzyszeń i organizacji do których należy Izba, podczas wystąpień na konferencjach naukowych oraz jako wydelegowani przez Izbę jej przedstawiciele, biorący udział w gremiach doradczych organów administracji publicznej oraz w Sejmie i Senacie RP.


VII. Komisja Rewizyjna.


§26.

1.     Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2.     Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


§27.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      prowadzenie rocznej kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,

b)      badanie dokumentacji rachunkowej oraz zgodność wydatków z budżetem Izby,

c)      informowanie Zarządu o wnioskach i spostrzeżeniach dotyczących bieżącej działalności Izby oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań  ze swej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie votum zaufania Zarządowi Izby.


§28.

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję.

VIII. Sąd Koleżeński.


§29.

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Izby.


§30.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania przed Sądem określi regulamin ustalony przez Sąd Koleżeński.


§31.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a)     rozpatrywanie sporów niemajątkowych między członkami Izby wynikającymi z członkostwa,

b)     rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statu­tu bądź zasad etyki zawodowej.


§32.

1. Orzeczeniem Sąd Koleżeński może:

a)     zobowiązać członka do wykonania bądź zaniechania czynności będą­cych przedmiotem sporu,

b)     zobowiązać członka do honorowego zadośćuczynienia poprzez oświadczenie,

c)     zobowiązać członka do wpłaty na fundusz obrotowy Izby kwoty nie przekraczającej trzykrotnej wysokości składki członkowskiej,

d)     udzielić upomnienia,

e)     wnioskować o wykluczenie z Izby,

f)      uniewinnić od stawianych zarzutów,

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.


IX. Kapituła odznaczenia „Zielony Laur”.


§33.

1.     Do kompetencji Kapituły należy przyznawanie odznaczenia „ZIELONY LAUR” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii, którym to odznaczeniem Izba wyróżnia wybitne w swej kategorii podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe oraz organizacje i osoby fizyczne, których szczególne zasługi dla ochrony środowiska naturalnego, wdrażanie i propagowania rozwiązań proekologicznych uzna za godne naśladowania i wymagające uhonorowania.

2.     Kapituła Izby składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Kapituły i Sekretarza Kapituły. Członkami Kapituły mogą zostać laureaci odznaczenia „ZIELONY LAUR”.

3.     Kapituła konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i działa na podstawie przyjętego regulaminu.


X. Majątek Izby.


§34.

1. Majątek izby powstaje z następujących źródeł:

a)     wpisowe – którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie,

b)     składki członkowskie, których wysokość i terminy płatności ustala Walne Zgromadzenie,

c)     wpływy z własnej działalności oraz dochody z majątku Izby,

d)     subwencje, spadki, darowizny i zapisy od innych osób lub instytucji,

e)     dotacje celowe z budżetu administracji publicznej,

f)      środki pozyskane z instytucji międzynarodowych, w szczególności Unii Europejskiej oraz innych instytucji europejskich.

2.     Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe opracowane przez Zarząd Izby i uchwalone przez Walne Zgromadzenie.


§35.

Izba tworzy fundusze:

a)     zasobowy,

b)     obrotowy,

c)     fundusze celowe wynikające z obowiązujących przepisów lub zadań statutowych Izby.


§36.

1.     Decyzje o uszczupleniu funduszu zasobowego może podjąć Zarząd jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia.

2.     Sprzedaż bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Izby może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.


XI. Postanowienia końcowe.


§37.

W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu Sądowi rejestracyjnemu.


§38.

W pozostałych sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o izbach gospodarczych.

********


Niniejszy tekst Statutu  Izby  został zatwierdzony uchwałą nr 4/2012
Walnego Zgromadzenia Członków Izby w dniu 29.05.2012 r.

Wchodzi w życie z dniem  29.05.2012 r.


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:  Andrzej Gajewski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia: Paweł WójcikV