Jubileusz Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”

MG_7291-1536x1024

W dniu 26.X.2017 r. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” w Warszawie obchodziła jubileusz XX – lecia działalności. Powołana do życia przez grupę działaczy ekologicznych, skupionych wokół mgr. inż. Władysława Łagodźca, na zebraniu założycielskim w dniu 08 maja 1997 roku, usankcjonowana została oficjalnie postanowieniem Sądu dla m. st. Warszawy z dnia 24 października 1997 r. o wpisaniu PIGE do rejestru izb gospodarczych.

Prezydentem PIG „Ekorozwój” został wybrany Władysław Łagodziec, zaś wiceprezydentem – Marek Wieczorek. W skład Zarządu weszli także działający do dziś w strukturach Izby Andrzej Gajewski i Mieczysław Paweł Wójcik. Celem powołania Izby było m. in. stworzenie forum integracji firm i działaczy zajmujących się problemami ochrony środowiska, które stałoby się swoistym lobby ekologicznym w stosunku do władz państwowych i samorządowych.

Uczestnictwo w izbie zadeklarowało ca 150 członków instytucjonalnych i indywidualnych z terenu całego kraju.

PIG „Ekorozwój” nawiązało ścisły kontakt i współpracę z kilkoma wyższymi uczelniami. Pozwoliło to na organizację wielu konferencji omawiających problemy prawne, technologiczne, inwestycyjne czy finansowe. W późniejszym okresie znaczącą rolę w publicznych dyskusjach, w ramach posiedzeń seminaryjnych, odegrała Senacka Komisja Środowiska, podejmująca wspólnie z Izbą szeroką tematykę z wielu dziedzin ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

PIG „Ekorozwój” w całym okresie działalności uczestniczyła jako strona społeczna w opiniowaniu ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ekologii. Pomagały w tym liczne kontakty z kierownictwem Ministerstwa Środowiska i urzędami nadzorowanymi przez Resort, takimi jak GIOŚ, GDOŚ, GDLP i instytuty resortowe.

PIG „Ekorozwój” przez cały okres działalności podejmowała liczne interwencje w sprawach swoich członków oraz udzielał im poparcia w sprawach spornych, wymagających fachowego doradztwa. Służy temu m. in. działająca w PIGE Rada Naukowo – Programowa, skupiająca ca 30 profesorów i doktorów różnych specjalności.

Dla promowania osiągnięć w sferze ekologii, od 2005 roku instytucje, firmy, samorządy i osoby indywidualne nagradzane są w konkursie „Zielonego Lauru”. Odbyło się dotychczas 12 edycji Konkursu, na których statuetki i dyplomy otrzymało ca 130 laureatów.

PIG „Ekorozwój” w ramach swoich możliwości finansowych uczestniczy we współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Pierwsze kontakty zostały nawiązane już w 1998 roku z partnerem z Indii, zaś w późniejszych okresach współpracę rozszerzano na partnerów z Francji, Austrii, Niemiec, Kanady, Białorusi, Norwegii. Na szczególne podkreślenie zasługuje uczestnictwo PIGE w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Czystego Powietrza. W tym stowarzyszeniu, afiliowanym przy Unii Europejskiej, działa od lat kilkunastu dr inż. Andrzej Jagusiewicz, który we wrześniu 2017 r. został wybrany na funkcję prezydenta Federacji. Jest to wyjątkowy przypadek europejskiego i światowego stowarzyszenia, na czele którego stanął przedstawiciel naszego kraju.

Po śmierci pierwszego prezydenta PIGE – Władysława Łagodźca, w sierpniu 2008 roku, prezydenturę w Izbie objął Krzysztof Zaręba, pełniąc ją do chwili obecnej.

Pobierz broszurę XX - lecia: