pige Logo UE

Aktualności

14.12.2017 r. 

 

 

26.10.2017 r.

 

W dniu 26.X.2017 r. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” w Warszawie obchodziła jubileusz XX – lecia działalności. Powołana do życia przez grupę działaczy ekologicznych, skupionych wokół mgr. inż. Władysława Łagodźca, na zebraniu założycielskim w dniu 08 maja 1997 roku, usankcjonowana została oficjalnie postanowieniem Sądu dla m. st. Warszawy z dnia 24 października 1997 r. o wpisaniu PIGE do rejestru izb gospodarczych.

Prezydentem PIG „Ekorozwój” został wybrany Władysław Łagodziec, zaś wiceprezydentem – Marek Wieczorek. W skład Zarządu weszli także działający do dziś w strukturach Izby Andrzej Gajewski i Mieczysław Paweł Wójcik. Celem powołania Izby było m. in. stworzenie forum integracji firm i działaczy zajmujących się problemami ochrony środowiska, które stałoby się swoistym lobby ekologicznym w stosunku do władz państwowych i samorządowych.

Uczestnictwo w izbie zadeklarowało ca 150 członków instytucjonalnych i indywidualnych z terenu całego kraju.

PIG „Ekorozwój” nawiązało ścisły kontakt i współpracę z kilkoma wyższymi uczelniami. Pozwoliło to na organizację wielu konferencji omawiających problemy prawne, technologiczne, inwestycyjne czy finansowe. W późniejszym okresie znaczącą rolę w publicznych dyskusjach, w ramach posiedzeń seminaryjnych, odegrała Senacka Komisja Środowiska, podejmująca wspólnie z Izbą szeroką tematykę z wielu dziedzin ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

PIG „Ekorozwój” w całym okresie działalności uczestniczyła jako strona społeczna w opiniowaniu ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ekologii. Pomagały w tym liczne kontakty z kierownictwem Ministerstwa Środowiska i urzędami nadzorowanymi przez Resort, takimi jak GIOŚ, GDOŚ, GDLP i instytuty resortowe.

PIG „Ekorozwój” przez cały okres działalności podejmowała liczne interwencje w sprawach swoich członków oraz udzielał im poparcia w sprawach spornych, wymagających fachowego doradztwa. Służy temu m. in. działająca w PIGE Rada Naukowo – Programowa, skupiająca ca 30 profesorów i doktorów różnych specjalności.

Dla promowania osiągnięć w sferze ekologii, od 2005 roku instytucje, firmy, samorządy i osoby indywidualne nagradzane są w konkursie „Zielonego Lauru”. Odbyło się dotychczas 12 edycji Konkursu, na których statuetki i dyplomy otrzymało ca 130 laureatów.

PIG „Ekorozwój” w ramach swoich możliwości finansowych uczestniczy we współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Pierwsze kontakty zostały nawiązane już w 1998 roku z partnerem z Indii, zaś w późniejszych okresach współpracę rozszerzano na partnerów z Francji, Austrii, Niemiec, Kanady, Białorusi, Norwegii. Na szczególne podkreślenie zasługuje uczestnictwo PIGE w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Czystego Powietrza. W tym stowarzyszeniu, afiliowanym przy Unii Europejskiej, działa od lat kilkunastu dr inż. Andrzej Jagusiewicz, który we wrześniu 2017 r. został wybrany na funkcję prezydenta Federacji. Jest to wyjątkowy przypadek europejskiego i światowego stowarzyszenia, na czele którego stanął przedstawiciel naszego kraju.

Po śmierci pierwszego prezydenta PIGE – Władysława Łagodźca, w sierpniu 2008 roku, prezydenturę w Izbie objął Krzysztof Zaręba, pełniąc ją do chwili obecnej.

 

01.08.2017 r.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" podpisała porozumienie  o współpracy w obszarze ochrony środowiska z nowopowstałą partią „Wolni i Solidarni”, której przewodniczącym jest Marszałek – Senior dr Kornel Morawiecki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2017 r.

 

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja pt."Paulownia czyli Oxytree w warunkach polskich-mity i rzeczywistość?”.


Celem konferencji było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz wyników badań paulowni w Polsce, możliwości jej uprawy oraz zagrożeń, które ograniczają warunki jej rozwoju. (więcej)01.12.2016 r.

Ruszyła XII Edycja Konkursu Zielony Laur! Zapraszamy do udziału samorządy oraz firmy i instytucje, które w ubiegłym roku realizowały przedsięwzięcia ekologiczne. Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 28 lutego 2017 r. Więcej informacji: Zielony Laur - XII Edycja.

 

06.04.2016 r. 

XI Gala wręczenia nagród Zielony Laur za nami. Podobnie jak w latach ubiegłych, uroczystość odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie.

W Edycji 2015, nagrodzonych zostało 14 laureatów. Statuetki wręczali: Minister Środowiska – Profesor Jan Szyszko, Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska – Zdzisław Pupa, Zastępcy Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska – Profesor Jadwiga Rotnicka oraz Alicja Zając, Prezydent i Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” – Krzysztof Zaręba i Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru- Profesor Marek Gromiec.

Listę Laureatów wraz z uzasadnieniami znajdziecie Państwo w zakładce Zielony Laur 2015 - XI Edycja.

 

04.01.2016 r.

Ruszyła XI Edycja Konkursu Zielony Laur! Zapraszamy do udziału samorządy oraz firmy i instytucje, które w ubiegłym roku realizowały przedsięwzięcia ekologiczne. Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 28 lutego br. 

 

11.12.2015 r.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki we współpracy z Fundacja H. Bölla zaprasza na konferencję

Jak redukować emisje w budownictwie, transporcie i rolnictwie?

w dniu 16 grudnia 2015r., o godz. 10.30, w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w sali im. Rudniewa

Konferencja będzie podsumowaniem serię debat eksperckich dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non – ETS.

W październiku i listopadzie br. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, przy wsparciu finansowym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, przeprowadził szereg debat eksperckich mających na celu określenie potencjalnych możliwości i sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS: budownictwa, transportu i rolnictwa oraz barier, które mogą utrudnić ich praktyczne wdrożenie. Debaty były także platformą wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami polskimi i niemieckimi.

W trakcie konferencji:
- zostaną przedstawione plany i zamierzenia Republiki Federalnej Niemiec w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non – ETS;
- zaprezentowane zostaną fundusze na wdrażanie rozwiązań redukujących tę emisję, które są dostępne w obecnej perspektywie finansowej UE oraz możliwość wykorzystania na ten cel środków krajowych;
- przeprowadzone będą dyskusje panelowe na temat:1/ możliwości likwidacji barier utrudniających redukcję emisji z sektorów non – ETS oraz 2/ roli poszczególnych interesariuszy (architektów, deweloperów, firm motoryzacyjnych i transportowych, operatorów transportu publicznego, organizacji rolniczych, rolników, doradztwa rolniczego, a także samorządów lokalnych i instytucji publicznych itp.) w osiąganiu celów redukcyjnych, które będą obowiązywały w Polsce.

Konferencja prowadzone będzie w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne).

Planujemy także opublikowanie uzyskanych wyników, tak aby mogły się one przyczynić do wypracowania racjonalnego stanowiska Polski w odniesieniu do redukcji emisji z sektorów non – ETS.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji, prosimy o potwierdzenie udziału do 14 grudnia 2015 roku na adres e-mailowy: janek.karaczun940512@gmail.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
zbigniew_karaczun@sggw.pl
tel. 506 173 522

 

05.11.2015 r.

Szanowni Państwo,

8 grudnia 2015 w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się IX edycja seminarium:

Białe certyfikaty – przetarg, nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej,
zmiany w systemie wsparcia.

Zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy system wsparcia efektywności energetycznej wygasa z dniem 31 grudnia 2015, a ponieważ nowelizacja ustawy jest obecnie w fazie projektu nowe zasady nie zaczną obowiązywać od początku 2016 roku. Jest zatem szansa, że jeszcze w tym roku Prezes URE ogłosi ostatni czwarty przetarg dający szansę na otrzymanie wsparcia dla już zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na aktualnie obowiązujących zasadach.

W trakcie seminarium prowadzący podzielą się z Państwem wnioskami wynikającymi z dotychczas przeprowadzonych przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w_tym zwrócą uwagę na kluczowe elementy oferty przetargowej dla podmiotu ubiegającego się o_wsparcie jak również przedstawią najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie oferty. Dokonają również analizy rozwiązań zaprojektowanych w nowej ustawie, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównany zostanie projektowany stan prawny ze stanem obecnym, w_szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o_wydanie tych świadectw.

Spotkanie poprowadzą

Marek Zawiska
Ekspert ds. efektywności energetycznej

Donata Nowak
Ekspert ds. efektywności energetycznej

Więcej informacji o wydarzeniu w tym program oraz warunki rejestracji dostępne są pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

bądź pod numerem: +48 22 740 67 80.

 

30.10.2015 r. 

W USA, w mieście Austin- stolicy Teksasu, odbyło się w dniu 16 października 2015 roku uroczyste przyjęcie prof. dr. hab. inż. Marka Gromca w poczet członków prestiżowej Akademii Wybitnych Absolwentów Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (CAEE Academy).

Prof. M. Gromiec, pierwszy Polak, który został członkiem tej  akademii w USA, ukończył w roku 1970 studia wyższe na Uniwersytecie Teksasu  z dziedziny inżynierii środowiska.

W Polskiej Izbie Gospodarczej „Ekorozwój” (PIGE) prof. M. Gromiec jest przewodniczącym Kapituły „Zielony Laur” oraz członkiem Rady Naukowo-Programowej. 

 

01.10.2015 r.

W okresie m-ca września w skład PIG „Ekorozwój” przyjęto 2 nowych członków, a mianowicie:

-       Przedsiębiorstwo „Bioelektra Group” z Warszawy

-       Energetykę Sp. z o.o. w Lubinie

 

29.09. 2015 r.

W dniu 29.09.br. odbyło się posiedzenie Zarządu PIG „Ekorozwój”.

Oprócz spraw bieżących omówiono sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi i osadami pościekowymi. Wskazano na możliwość zastosowania nowatorskiej, polskiej metody przetwarzania odpadów komunalnych, która już funkcjonuje w ramach firmy „Bioelektra Group”. Wskazano na mankamenty i blokady wynikające z przepisów prawnych i wzajemnie znoszących się interesów grup biznesowych, które skutecznie hamują szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów gospodarki odpadowej. Na przykładzie Kielc zaprezentowano w jaki sposób marnotrawione są olbrzymie środki pomocowe UE i środki budżetowe, które sprawiają, że realizowane są inwestycje za cenę 2 – 3 krotnie wyższą niż wynika to z analiz porównawczych.

 

21.09.2015 r.

PIG „Ekorozwój” podpisała list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu o współpracy w zakresie wspierania innowacji o polskim przemyśle, w celu stworzenia nowoczesnego systemu produkcyjnego obejmującego sferę szeroko pojmowanej ekologii.

 

07.04.2015 r.

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” w Warszawie w sprawie
umowy o strefie wolnego handlu
i inwestycji między Unią Europejską a USA (TTIP)

 

            Wypowiedzi przedstawicieli Rządu Polskiego świadczą o dążeniu do jak najszybszego podpisania przez stronę polską, negocjowanej w trybie poufnym, umowy otwierającej oba rynki na wymianę handlową i inwestycyjną.

            Sposób negocjacji i skład negocjatorów wskazuje, że umowa  zabezpieczała będzie głównie interesy koncernów  amerykańskich oraz najsilniejszych gospodarczo państw Unii Europejskiej. W negocjacjach brak jest reprezentacji organizacji społecznych, pracowniczych i konsumenckich, co zagraża interesom większości społeczeństwa, które nie wchodzi do grupy posiadaczy wielkich fortun i wielkich majątków.

            PIG „Ekorozwój” ocenia, że niebogate polskie społeczeństwo zapłaci bardzo wysoką cenę za zwiększenie zysków udziałowców wielkich korporacji i zamiast poprawy warunków życia, podlegać będzie jeszcze większej pauperyzacji i degradacji.

Za główne zagrożenia płynące z negocjowanej umowy, której niektóre fragmenty dostały się do publicznej wiadomości uznajemy:

1.     Niesymetryczne traktowanie Polaków przez rząd USA utrudniający dostęp do kontraktów z „wielkim bratem”. Utrzymywanie wiz i częste cofanie z granicy przez amerykańskie służby graniczne osób posiadających wizy wskazuje, że konkurencyjni, niewygodni polscy biznesmeni czy handlowcy mogą być pozbawiani możliwości wyjazdu do USA, rozpoznawania miejscowych rynków zbytu i warunków inwestowania, a także prowadzenia rozmów biznesowych i podpisywania kontraktów. Zniesienie wiz dla obywateli polskich powinno być już obecnie zgłoszone przez premiera Rządu RP jako podstawowy warunek podpisania umowy przez stronę polską.

2.     Sposób traktowania polskich kontrahentów był bardzo czytelny w realizacji zobowiązań offsetowych podpisanych przy okazji zakupu w USA samolotów F-16. Szumnie reklamowany udział polskich firm w koprodukcji i współpracy technologicznej okazał się fikcją. Rząd polski nie był w stanie wyegzekwować większości szumnie zapowiadanych korzyści.

3.     USA nie respektują wielu konwencji międzynarodowych m.in. dotyczących ochrony środowiska. Stwarza to sytuację dodatkowych korzyści dla przedsiębiorstw amerykańskich, unikających opłat i zabezpieczeń środowiskowych. Koszty produkcji w przedsiębiorstwach na terenie USA są w wyniku tego niższe niż w Polsce
i w połączeniu z również niższymi cenami energii, nie pozwolą na skuteczne konkurowanie z amerykańskimi towarami. Ratyfikowanie przez USA konwencji środowiskowych, winno być kolejnym warunkiem akceptacji umowy przez stronę polską.

4.     USA zalewa świat zmodyfikowaną genetycznie produkcją roślinną i zwierzęcą,
o nieprzewidywalnych, długofalowych skutkach dla zdrowia i życia człowieka i dla trwałości ekosystemów. Umowa uwalnia producentów amerykańskich od obecnych ograniczeń i barier w dostępie do europejskiego runku żywnościowego. Polska, która posiada niski poziom chemizacji rolnictwa i w bardzo ograniczonym zakresie dopuszcza do stosowania materiał genetycznie zmodyfikowany, straci pozycję producenta zdrowej żywności, a negatywne konsekwencje dla całego rolnictwa mogą zrujnować krajową gospodarkę.

5.     USA dążą do zapisania w umowie mechanizmu rozwiązywania sporów między koncernami zagranicznymi i inwestorami a państwami europejskimi przez sądy arbitrażowe. Stawia to na równi z państwem wszystkie, a zwłaszcza wielkie podmioty gospodarcze, które nie będą podlegały sądownictwu państwa, na terenie którego działają. Polska posiada smutne doświadczenia zarówno z orzecznictwem sądownictwa międzynarodowego jak z wyroków arbitrażowych. Jako państwo słabe, mało liczące się w relacjach międzynarodowych, Polska przegrała dotychczas niemal wszystkie sprawy w sądach międzynarodowych. Skrajnym przykładem jest wypłacenie kwoty ca 5,0 mld zł firmie „Eureko”, która nielegalnie przejęła polskiego ubezpieczyciela PZU. Zamiast wypłacenia Polsce wysokiego odszkodowania, adekwatnego do zysków uzyskanych na polskim rynku przez „Eureko”, w wyniku postępowania arbitrażowego społeczeństwo polskie zostało zubożone o olbrzymią kwotę. Przytoczone przykłady powinny stać się przestrogą przed oddaniem losów państwa w ręce międzynarodowych sądów arbitrażowych, w których strona silniejsza ma zawsze rację.

6.     Rząd polski powinien dokładnie przeanalizować konsekwencje jakie poniosła gospodarka Meksyku po podpisaniu umowy NAFTA. Sytuacja Polski po podpisaniu umowy TTIP może być bardzo podobna do tej, w której znalazł się Meksyk.

7.     Zawarte w dyskutowanej umowie zapisy wg oceny „Le Monde Diplomatique” „uderzają w prawa społeczne w tym pracownicze i konsumenckie, podminowują sektor publiczny i publiczne usługi. W imię zapewnienia zysków garstce udziałowców wielkich korporacji  tworzą warunki do ograniczania, a nawet zniesienia większości zdobyczy socjalnych i demokratycznych, które Europejczycy wywalczyli w ciągu ostatnich dwóch stuleci”.

8.     Zapisy umowy wyraźnie zmierzają do dalszej amerykanizacji dotychczasowego cywilizowanego modelu społeczno – gospodarczego panującego w większości państw europejskich. Wiąże się to z przeniesieniem do Europy wszystkich rozpowszechnionych w USA patologii i szkodliwości. To USA powinno czerpać wzorce z modelu europejskiego a nie na odwrót.

Przedstawiając powyższe zastrzeżenia PIG „Ekorozwój” wzywa Sejm, Senat i Rząd RP, a także naszych europosłów do pilnego zajęcia się śledzeniem toku negocjacji umowy TTIP, zgłaszania do niej zastrzeżeń i wniosków, a w przypadku wprowadzania do jej tekstu zapisów szkodzących naszemu krajowi, do nie dopuszczenia do podpisania umowy przez polską stronę. Przez podpisaniem umowy Rząd RP powinien przedstawić społeczeństwu rachunek zysków i strat wynikających z jej zapisów.

                                                  

30.03.2015 r.
 

W imieniu Izby, Towarzystwa Gospodarczego Polska – Rosja zapraszamy na międzynarodowe warsztaty praktyczne pt:

TWÓJ BIZNES W ROSJI, które odbędą się 26-27 marca 2015 r.w Warszawie.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w Rosji i poszukujących nowych rynków zbytu.

Podczas spotkania zostaną szczegółowo przedyskutowane takie tematy jak:

·         Unia Celna (UC), Euroazjatycka Unia Gospodarcza, aspekty prawne oraz podatkowe podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, aspekty prawne związane z certyfikacją

·         Rozliczenia w obrocie towarowym

·         Certyfikacja towarów i usług

·         Praktyczne aspekty rozwoju sprzedaży w Rosji

·         Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją

·         Otwarcie i funkcjonowanie przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej. Aspekty praktyczne

PRELEGENCI:

·         Aleksander Gieruś, Kancelaria prawna Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

·         Mirosław Jagielski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

·         Rafał Paczkowski,  ekspert ds. rynków wschodnich

·         Michał Trofimow, ekspert ds. rynków wschodnich

·         Przedstawiciel Raiffeisen Bank Polska SA

·         Przedstawiciel Strateg Overseas Sp z o.o.

 

Honorowym gościem wydarzenia będzie pan Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Izby, Towarzystwa Gospodarczego Polska – Rosja.

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa w warsztatach. 

Dla wszystkich członków Izby Towarzystwa Gospodarczego Polska – Rosja - 25% zniżki na udział

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzyma Kodeks Celny Unii Celnej, wraz z rozdziałami kodeksu wykroczeń administracyjnych Rosji i Białorusi w zakresie spraw celnych. Przetłumaczone na język polski.

  

Szczegóły warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej: http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/77-biznes-w-rosji?xref=89

Jeśli ktoś woli dokonać rejestracji on-line, zapraszamy wypełnić formularz, który znajduje się po linkiem: http://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy


24.02.2015 r.

Szanowni Państwo,

przekazujemy zaproszenie Polsko Białoruskiej Izby Handlowo - Przemysłowej do udziału w Zbiorowej Misji Gospodarczej do Republiki Białorusi, połączonej z udziałem w Międzynarodowych Targach Budowlanych STROYEXPO-2015 w Mińsku oraz Międzynarodowym Forum „INNOWACJE. INWESTYCJE. PERSPEKTYWY”w Witebsku, która odbędzie się w dniach 17-21 marca 2015 r.

Cel wizyty:
Promocja polskich firm na Białorusi, pozyskanie partnerów i nawiązanie współpracy gospodarczej (w zakresie inwestycji, wymiany  handlowej oraz projektów badawczych i rozwojowych) pomiędzy podmiotami polskimi i białoruskimi, wymiana doświadczeń oraz
zapoznanie się z potencjałem gospodarczym Białorusi i możliwościami rozwojowymi, jaki stwarza rynek białoruski.
Współpraca z Białorusią to w istocie współpraca z rynkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, atrakcyjnym dla polskich  przedsiębiorców.
 

       Misję planujemy zrealizować w ciągu pięciu dni, w tym:

- Wizyta w przedsiębiorstwie z polskim kapitałem w Brześciu,

- Seminarium pt: „Najważniejsze problemy i sukcesy polskich firm na Białoruskim rynku”,

- Zapoznanie się z podstawowymi warunkami i możliwościami prowadzenia biznesu na Białorusi,

- Udział w Międzynarodowych Targach Budowlanych STROYEXPO-2015 w Mińsku,

- Udział w Międzynarodowym Forum „INNOWACJE. INWESTYCJE. PERSPEKTYWY”w Witebsku,

- Spotkania B2B, wyjazd do przedsiębiorstw,

- Program kulturowy.


Szczegóły znajdą państwo w poniższych materiałach:
- Ankieta uczestnika
- Koszty udziału
- Program
 

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować do Polsko - Białoruskiej Izby Przemysłowo - Handlowej: na adres e-mail: info@pbihp.pl; lub na nr. fax.: 22 828 51 01/02

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 5 marca 2015 r.03.02.2015 r.
 

Wizyta w Indiach

W dniach 18-25 stycznia 2015 r. sześcioosobowa delegacja PIG „Ekorozwój” odbyła misję biznesową do Indii. Przedmiotem rozmów była współpraca w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Organizację rozmów w Hyderabadzie i Bangalore zabezpieczał prezes Polsko – Indyjskiej rady biznesu pan Rao Maddukuri. Delegacja została przyjęta przez premierów stanów Andhra Pradesz i Karnataka oraz kierownictwa odpowiednich agend rządów stanowych i przedsiębiorstw komunalnych.

Rozmowy stworzyły podstawy do sformułowania konkretnych propozycji inwestycyjnych oraz porozumienia o długofalowej współpracy. Według opinii członków delegacji rozmowy przebiegały w atmosferze dużego zainteresowania polskimi technologiami i doświadczeniami organizacyjnymi. Współpraca z Indiami, otwierając dostęp do wielkiego rynku może stanowić niepowtarzalną szansę dla rozwoju i eksportu polskiej przedsiębiorczości.

 

 

21.01.2015 r.

 

W imieniu firmy EUROCON, chcemy Państwa zaprosić na dwa wydarzenia związane ze Wschodem.

Pierwsze to: Twój Biznes na Białorusi 3, jest to już trzecia edycja spotkania. Szkolenie odbędzie się 10-11 lutego w Warszawie.

Koszt to jedynie 990 zł 23% VAT.

Pod linkiem wszelkie szczegóły wydarzenia:

http://www.euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/72-twoj-biznes-w-bialorusi-3?xref=84

 

Drugie spotkanie to: Twój Biznes w Gruzji, to tez już kolejny cykl wyjazdowego szkolenia, które odbędzie się w dniach 24-28 lutego w Gruzji.

Jest to bardzo niezwykłe spotkanie podczas którego otrzymają Państwo bardzo dużo informacji praktycznych, spotkają się z osobami, które odpowiedzą Państwu na najbardziej nurtujące pytania, spotkają się Państwo z tymi przedstawicielami biznesu, z którymi Państwo chcą. Na życzenie oczywiście organizujemy na miejscu wszelkie dla Państwa spotkania.

Pod linkiem wszelkie szczegóły wydarzenia:

http://euro-con.pl/pl/konferencje-szkolenia/aktualne-wydarzenia/details/73-twoj-biznes-w-gruzji?xref=85

Jest to bardzo kameralna grupa, maksymalnie 10 osób plus opiekunowie, co daje gwarancję 100% satysfakcji ze strony klientów.

Całkowity koszt wyjazdu to 2500 EURO 23% Vat.               

 

16.01.2015 r.

 

 

W imieniu firmy Prestige Conferences mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w technicznym seminarium  wyjazdowym do DWÓCH INNOWACYJNYCH SPALARNI ŚMIECI w Zorbau (ponadregionalna instalacja spalająca 300 000 t /a odpadów komunalnych i ponadgabarytowych) i Erfurcie (zintegrowana energetycznie z sąsiednią elektrociepłownią,przetwarza rocznie ok.90 000 t odpadów wysokoenergetycznych (RDF)w Niemczech

Wydarzenie odbędzie się w terminie  2-4 marca   2015 r.


Firma Prestige Conferences zorganizowała już wiele takich wyjazdów, podczas których uczestnicy w praktyczny sposób pogłębiali swoją wiedzę w zakresie energetyki gazowej,jądrowej i gospodarki odpadami. Odwiedzili  wiele innowacyjnych obiektów i instalacji, w których osiągnięto imponujące rozwiązania techniczne.
Uczestnikami organizowanych przez Prestige Conferences wydarzeń są  przedstawiciele największych firm z branży energetycznej i gospodarki odpadami, w związku z tym wyjazd jest również okazją do wymiany doświadczeń.

Podczas seminarium poruszone zostaną następujące aspekty: organizacyjne,technologiczne,środowiskowe i prawne.
W części merytorycznej przedstawione zostaną zagadnienia związane z eksploatacją instalacji, problemami podczas rozruchu, awaryjnością układu, punktami krytycznymi, serwisowaniem i kosztami.

Więcej informacji: iwona.durska@prestigeconferences.pl
 

25.11.2014 r.

Zapraszamy do udziału w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Inwestycje szansą wzrostu”, które odbędzie się 1 grudnia 2014 r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.

Forum uświetnią swoją obecnością wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz wicepremier Białorusi Michaił Rusyj. Podczas Forum zaprezentowana zostanie atrakcyjności inwestycyjna Polski i Białorusi oraz nowe warunki współpracy gospodarczej wynikające m.in. z członkostwa Białorusi w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Do udziału w Forum, w którym obecność zadeklarowali przedsiębiorcy białoruscy, zapraszamy przedstawicieli firm reprezentujących sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa, energetyki, ICT , transportu i logistyki oraz szeroko rozumianego przemysłu. Forum będzie doskonałą okazją do nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych. Uczestnicy Forum będą mieli również możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod następującym linkiem: http://www.paiz.gov.pl/Polska-Bialorus#

Termin przesyłania zgłoszeń to 26 listopada 2014 r. do godz. 12.00.

Forum odbędzie się 1 grudnia 2014 r. w godzinach 11.00-16.00 w sali Pod Kopułą na parterze budynku Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej).

 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@pbihp.pl,nr. tel. (22) 828 51 01/02, lub katarzyna.korgol-gers@mg.gov.pl.

Organizatorzy Forum:

Ze strony polskiej: Ministerstwo Gospodarki, Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

Ze strony białoruskiej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi, Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji, Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa.

 W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

01.09.2014 r.

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” oraz Polsko Indyjska Rada Biznesu organizują w dniach 22-30 listopada 2014 r. misję gospodarczą do Indii. Przewidujemy przeprowadzenie rozmów biznesowych w stolicach 3 stanów Indii, a mianowicie:

- w Ahmadabadzie – stan Gudżarat,

- w Hyderabadzie – stan Telangana i Andhra Pradesz,

- w Bangalore – stan Karnataka.

 Niedawne wybory parlamentarne w Indiach, zakończone przytłaczającym zwycięstwem partii BJP, której przewodniczący Narenda Modi, dotychczasowy premier stanu Gudżarat, został nowym premierem rządu centralnego Indii, stwarzają perspektywy nowego otwarcia w stosunkach politycznych, ale co najistotniejsze, także gospodarczych z Polską.

Jednym z priorytetów nowego rządu Indii będzie rozbudowa infrastruktury oraz porządkowanie szerokiego zakresu spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i energetyką, a także innymi sektorami gospodarki, w których polskie przedsiębiorstwa mogą zaoferować nowoczesne rozwiązania, mające szanse realizowania ich na terenie Indii. Zagadnienia ochrony środowiska, “zielonej” energii oraz zrównoważonego rozwoju, budzą od dawna w Indiach szczególne zainteresowanie władz (w tym nowego premiera Indii osobiście) i biznesu. W związku z tym udział członków Polskiej Izby Gospodarczej “Ekorozwój” w planowanej misji gospodarczej może stanowić doskonałą okazję do nawiązania cennych kontaktów z firmami z wielu sektorów produkcji i usług. Ze swej strony Indie oferują współpracę w sektorze nowoczesnych usług IT i BPO, które stały się w ostatnich latach specjalnością gospodarki indyjskiej. Tworzenie usług w tej sferze na obszarze Polski, może przyczynić się do utworzenia znaczącej ilości nowych miejsc pracy i umożliwić dostęp do nowych technologii.

Wobec wielkiego zainteresowania nowymi perspektywami rozwoju rynku indyjskiego ze strony najsilniejszych gospodarczo państw świata (m. in. USA, Niemcy) istotnym czynnikiem powodzenia w staraniach o pozyskanie partnerów w Indiach i nawiązanie trwałej współpracy jest wykorzystanie czynnika czasu i nie odwlekanie organizacji wyjazdu.

Dla właściwego przygotowania misji będziemy oczekiwali przygotowania ze strony uczestników:

- krótkiej 5-10 minutowej prezentacji firmy w języku angielskim (w wersji papierowej i elektronicznej),

- oferty w języku angielskim dotyczącej zakresu i warunków na jakich możliwe będzie zawarcie umowy o współpracy.

Orientacyjny koszt dla 1 uczestnika wyjazdu wyniesie ca 9,5 tys. złotych, w ramach którego zabezpieczone będą wizy, wszystkie przeloty, hotele o odpowiednim standardzie
i lokalizacji, lokalne przejazdy oraz uczestnictwo w spotkaniach.

W przypadku zainteresowania tą ofertą, która tworzy nowe perspektywy rozwojowe dla polskiego biznesu, prosimy o zgłoszenie akcesu na adres PIG „Ekorozwój” – 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6, e-mail: biuro@izbaekorozwoj.org.pl do dn. 15 września br.

 

04.07.2014 r.

Pragniemy poinformować, że Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ, we współpracy z Departamentem Poręczeń i Gwarancji Ministerstwa Finansów oraz Departamentem Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki, serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym polskim kredytom rządowym jako instrumentom wspierania polskiego eksportu. Szczególna uwaga poświęcona będzie przygotowywanym do uruchomienia kredytom dla rządów Mołdawii, Kirgistanu i Wietnamu.
 

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca br. (środa) w godz. 11.00 – 15.00 w MSZ (Budynek Articom, Sala Lemkina), al. Szucha 21.

 

W spotkaniu wezmą udział m.in.:

- Pani Anna Barbarzak, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ,

- Pan Wojciech Rząsiecki, Zastępca  Dyrektora Departamentu Gwarancji i Poręczeń MF,

- Pani Elżbieta Bodio, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej MG,

- przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- przedstawiciel Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

 

Program spotkania

 

11.00 – 12.30 Kredyt rządowy dla Mołdawii

14 maja 2014 r. została podpisana umowa między Polską a Republiką Mołdawii w sprawie udzielenia przez Polskę kredytu pomocy wiązanej w wysokości 100 mln EUR. Określone priorytety dla kredytu to inwestycje w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa spożywczego wraz z powiązana infrastrukturą oraz innych dziedzin uzgodnionych przez strony. Kredyt zakłada finansowanie zakupu towarów i usług w co najmniej 60 % pochodzenia polskiego. Minimalna wartość kontraktów – 500 tys. EUR. Środki są udzielane na 25 lat, w tym 5 lat karencji, wg oprocentowania 0,15% rocznie.

W chwili obecnej trwa proces ratyfikacji Umowy, oraz prace zmierzające do powołania jednostki, która będzie pełnić  funkcję wdrożeniową  (PIU - Project Implementing Unit). Umowa jeszcze nie weszła w życie.

 

12.30 – 12.45 przerwa

 

12.45 – 13.45 Kredyt rządowy dla Kirgistanu

Kredyt w wysokości 40 mln EUR w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ratyfikowany przez parlament kirgiski  30 czerwca 2014. Zgodnie z priorytetami strony kirgiskiej, kredyt ma zostać przeznaczony na kolczykowanie bydła – 16 mln EUR, zakup maszyn i urządzeń dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – 22 mln EUR oraz  budowę laboratoriów żywnościowych – 2 mln EUR. Środki są udzielane na 25 lat, w tym 5 lat karencji, wg oprocentowania 0,15% rocznie.

 

13.45 – 14.00 przerwa

 

14.00 – 15.00 Kredyt rządowy dla Wietnamu

Omówienie założeń projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej w sprawie wykorzystania polskiej oferty kredytowej (kredyt w wysokości do 280 mln USD z przeznaczeniem na projekty służące kontynuacji współpracy w sektorze stoczniowym, rozwojowi współpracy w obszarze energetycznym, zachowaniu dóbr kultury narodowej Wietnamu, dostawy sprzętu obronnego, zakup wozów strażackich).

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 11 lipca br. pod adresy:

Mołdawia i Kirgistan: aleksander.warwarski@msz.gov.pl, tel. (22) 523 9314

Wietnam: zygmunt.langer@msz.gov.pl, tel. (22) 523 9324

 

Bardzo prosimy o zaznaczenie, czy są Państwo zainteresowani udziałem w całym spotkaniu, czy też w wybranych jego częściach.

 

 

04.06.2014 r.

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębirczości zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt.„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, ostatnie zmiany prawne”,organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Seminarium odbędzie się 16 czerwca 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 12 czerwca br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który jest zamieszczony na stronie www.een.org.plw zakładce seminaria (link bezpośredni: http://een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/seminarium-gospodarka-odpadami-w-przedsiebiorstwie-ostatnie-zmiany-prawne.html)

Celem seminarium jest przedstawienie zmian jakie wprowadza ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Uczestnicy uzyskają informacje o środkach służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. Ponadto dowiedzą się o znowelizowanych przepisach określających ogólne zasady i plany gospodarki odpadami, uprawnieniach wymaganych do gospodarowania odpadami, zasadach prowadzenia rejestrów podmiotów wprowadzających produkty, produktach w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również zasadach prowadzenia ewidencji odpadów.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Uczestnictwo ww. grup w seminarium jest bezpłatne. Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

 

29.05.2014 r.

W dniu 28.05.2004 r. w Pałacu Staszica PAN odbyła się Gala rozdania nagród ekologicznych "Zielony Laur - 2013".
 

05.05.2014 r.

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt.„VAT w transakcjach międzynarodowych MŚP”,organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Seminarium odbędzie się 14 maja 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:00-15:00.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 12 maja br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza (tu link) zamieszczonego na stronie www.een.org.plw zakładce seminaria. 

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom aktualnej wiedzy i przybliżenie najnowszej praktyki dotyczącej rozliczania podatku VAT w obrocie międzynarodowym. Uczestnicy seminarium uzyskają informacje na temat zmian w zakresie VAT, które weszły w życie od kwietnia 2013 r. i od 2014 r.

 

22.04.2014 r.

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt.„Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Ochrona znaków towarowych”,organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. Seminarium odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:00-15:00.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 25 kwietnia br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza (link)zamieszczonego na stronie www.een.org.plw zakładce seminaria. 

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

14.04.2014 r.

Pragniemy poinformować, że Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" na podstawie art. 25 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r., podpisała porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, w celu utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych.

Generalym wykonawcą odpowiedzialnym za prowadzenie działań umożliwiających realizację celów określonych w powyższym porozumieniu jest CCR REPACK Polska Organizacja Odzyku S.A.

Z treścią podpisanych dokumentów można się zapoznać poniżej:
 - Porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.
 - Dobrowolne porozumienie PIGE - CCR REPACK.

 

25.03.2014 r.


W dniach 10-11 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się Polskie Forum Arbitrażu.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Arbitrażu - niezależna, niepolityczna
oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną,
informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

Celem projektu jest promowanie arbitrażu jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów,
zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym.

Udział w wydarzeniu wezmą m.in. profesor Leszek Balcerowicz, profesor Jerzy Buzek,
profesor Grzegorz Domański, profesor Stanisław Sołtysiński, doktor Marcin Asłanowicz,
mecenas Maciej Łaszczuk, mecenas Piotr Nowaczyk, mecenas Sylwester Pieckowski,
mecenas Małgorzata Surdek, mecenas Tomasz Wardyński.

Partnerami wydarzenia są kancelarie Baker & McKenzie, CMS, Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
oraz firma Deloitte. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Rzeczpospolita”.

Podczas projektu zostaną omówione zagadnienia związane z arbitrażem na trzech
płaszczyznach tj. prawnej, społecznej oraz biznesowej (arbitraż jako instytucja prawna,
zjawisko społeczne, usługa dla biznesu).

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatami honorowymi Uniwersytetu Warszawskiego,
Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz Ministerstwa Gospodarki.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga dokonania rejestracji poprzez formularz wydarzenia
zamieszczony na stronie www.eca.org.pl.

Więcej informacji: http://www.facebook.pl/arbitraz24.01.2014 r.

Zielony Laur 2013

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” już tradycyjnie, po raz dziewiąty przygotowuje ranking osiągnięć samorządów, firm i instytucji oraz osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych na podstawie wyników osiągniętych w roku 2013 w zakresie:

·       nowatorskich rozwiązań ekologicznych;

·       inwestycji ekologicznych;

·       propagowania ekorozwoju.

Ustalono wyróżnienia w następujących grupach:

            I.     Samorządy;

          II.     Firmy i instytucje;

        III.     Osoby indywidualne.

Realizatorzy najefektywniejszych przedsięwzięć ekologicznych uhonorowani zostaną Honorowym Dyplomem za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska oraz Statuetką „Zielony Laur”. Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach branżowych wydawnictw.
W przypadku zleconych do wykonania przez PIGE ekspertyz i innych opracowań, laureaci Konkursu otrzymają zniżkę w opłatach oraz wsparcie Izby w przedsięwzięciach dotyczących ekorozwoju.

Wręczenie Honorowych Dyplomów i wyróżnień odbędzie się w maju 2014 r. Wnioski zgodnie z regulaminem Konkursu należy składać przez zainteresowanych w terminie do 31 marca 2014 r.

 

23.01.2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął  się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.) Jest to projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

W ramach trzech etapów projektu oferujemy:

1. Udział w szkoleniu na temat na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);

2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);

3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).

Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie mostkrzemowy.parp.gov.pl.

 

15.01.2014 r.

W dniu 14.01 br. odbyło się posiedzenie Zarządu PIGE. Nowym członkiem Izby zostało Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o.o. w Warszawie. Głównym kierunkiem działań firmy jest wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych.

 

10.12.2013 r.

Stanowisko Polskiej Izby gospodarczej „Ekorozwój” w sprawie projektu Ustawy o Odnawialnych źródłach energii przedstawionej do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Gospodarki

 

 PIG „Ekorozwój” uznaje przestawiony tekst projektu Ustawy za bardzo trudny, zawiły, z wieloma niejasnościami i możliwością różnej interpretacji zapisów przez organy decydujące o funkcjonowaniu systemu. Przykładem są choćby procedury dotyczące aukcji, umożliwiające w sposób arbitralny odrzucanie ofert, obniżanie cen, a w konsekwencji doprowadzanie do upadłości producentów odnawialnej energii. Uwaga ta dotyczy także dostępu do sieci i przyłączeń producentów o.z.e. Znaczną część projektu Ustawy zajmują opisy procedur i wymagań w stosunku do producentów o.z.e., które mogłyby znaleźć w rozporządzeniach wykonawczych, tym samym uczytelniając Ustawę.
Projekt sprawia wrażenie, że pisany był przez zespół związany z wielką energetyką zawodową, nie zainteresowany rozwojem energetyki odnawialnej. (więcej)

 

02.12.2013 r.

Stanowisko PIGE dotyczące stanu żeglugi śródlądowej w Polsce

1. Stan żeglugi śródlądowej jest konsekwencją wielkich zaniedbań w gospodarce wodnej, w której niewielkie środki kierowane są głównie na likwidację ulegających dewastacji urządzeń oraz naprawianie szkód popowodziowych. Większe inwestycje, a praktycznie finansowanie budowy jedynego większego zbiornika wodnego  w Świnnej Porębie, scedowano na barki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budowa tego zbiornika trwa już blisko 30 lat.

2. Funkcjonujący w okresie II połowy ubiegłego stulecia rachityczny system wewnętrznych dróg wodnych został zdewastowany na skutek braku konserwacji i bieżącego utrzymania. Żegluga śródlądowa, nie tworząc systemu i ciągłości odbywa się w enklawach. Do enklaw tych należy odcinek Odry wraz z Kanałem Gliwickim od Gliwic do Wrocławia oraz dolna Odra od odejścia drogi wodnej Odra-Hawela. Żegluga pasażerska-wycieczkowa statkami o średnim zanurzeniu 0,8 m odbywa się na odcinkach kilku dużych miast leżących nad Wisłą, Odrą i Wartą oraz na skanalizowanym systemie Wielkich Jezior. Uzależnienie żeglugi od stanów wód, zbyt małe głębokości minimalne, które w okresach letnich  osiągają poziom mniejszy  od 1 metra uniemożliwiają transport towarowy, dla którego minimalna wymagana głębokość  nie może być mniejsza niż 1,8 metra.

3. Dla włączenia polskich rzek w europejski system dróg wodnych wymagane jest zaliczenie szlaku wodnego do IV klasy, umożliwiającej transport jednostek o wyporności powyżej 1000-1500 ton. Najbardziej drożne odcinki Odry zaliczyć można zaledwie do klasy III, a większość polskich szlaków należy do klasy I i II. (więcej)

 

28.11.2013 r.

Sprostowanie Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój dotyczące artykułu autorstwa red. Cezarego Łazarewicza pt. "Tak się w Polsce tworzy prawo - Orzeł może" opublikowanego w Tygodniku Powszechnym nr 37/2013:

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” nigdy nie była i nie jest zarejestrowanym lobbystą, zarówno w sprawach dotyczących ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach jak i jakichkolwiek innych. W trakcie telefonicznej rozmowy redaktora C. Łazarewicza, Prezydent Izby kilkakrotnie kategorycznie zaprzeczał sugestiom o zarejestrowanym, nie bardzo wiadomo gdzie, lobbingu Izby. Mimo tego redaktor dwukrotnie w tekście artykułu zaliczył PIG „Ekorozwój” do organizacji lobbingowych.

Jest to kłamstwo, ponieważ Izba „Ekorozwój” działa w oparciu o zapisy statutu zatwierdzonego przez KRS i zgodnego z Ustawą o Izbach gospodarczych z dn. 30.05.1989 r. Paragraf 5 Statutu określa następująco cel jej działania – „stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie ekologicznym w ich działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, wobec organów administracji publicznej oraz organizacji krajowych i zagranicznych, jak również podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju ich stosunków z zagranicą”. W paragrafie 6 ptk. 1 lit. a, w zadaniach Izby zapisano – „wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki narodowej oraz współuczestnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie.

PIG „Ekorozwój” wielokrotnie wyrażał swoją opinię w stosunku do różnych projektów ustaw i rozporządzeń wykonawczych, zawsze na podstawie obowiązków statutowych, a nigdy jako organizacja lobbingowa.

Otwartym pozostaje pytanie czy redaktor C. Łazarewicz zarejestrował się jako lobbysta, bo jego działanie w naszej ocenie ewidentnie szkodzi interesom branży recyklingu baterii i akumulatorów, w której działają trzy finalne zakłady mające różnych właścicieli, nie potwierdzające zarzutów o monopolu w tej sferze.


 

11.10.2013 r.

Pragniemy poinformować, że Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Komisją Europejską organizuje II Krajowe Forum Jednolitego Rynku  2013, które odbędzie się 18 października br. w Krakowie w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" przy ul. Konopnickiej 26.

W Forum uczestniczyć będzie między innymi Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Pan Michel Barnier. Tematem przewodnim konferencji będzie jednolity rynek cyfrowy oraz przedsiębiorczość kobiet na jednolitym rynku Unii Europejskiej.

Gościem specjalnym będzie zdobywca Korony Himalajów Pan Piotr Pustelnik, który podzieli się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami w  oswajaniu ryzyka i pokonywaniu trudności na drodze do osiągnięcia najtrudniejszych celów.

Szczegółowy program Forum dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/SIMFO+2013/Program

Rejestracji można dokonać on-line na stronie MG:  http://www.simfo2013.mg.gov.pl/


29.08.2013 r. 

W dniu 27.08.br. odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Zarządu, na którym przyjęto w poczet członków PIGE firmę Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. wyspecjalizowaną w budowie stacji uzdatniania wody pitnej dostarczanej do sieci komunalnych. Firma jest największą w swojej branży, działając zarówno na rynku polskim jak i realizując duże inwestycje za granicą.

Omówiono również stan przygotowań do seminaryjnego posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP na temat żeglugi śródlądowej. Izba Ekorozwój jest współorganizatorem tego posiedzenia.  

 

03.06.2013 r. 

28 maja br. odbyła się Gala wręczenia statuetek i dyplomów "Zielony Laur - 2012". Z relacją z uroczystości można się zapoznać w zakładce VIII Edycja -Zielony Laur.

 

15.05.2013 r. 

Gala wręczenia statuetek i dyplomów "Zielony Laur - 2012" odbędzie się pod patronatem Komitetu Honorowego, którego przewodniczącym jest Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. 

 

 

06.05.2013 r. 

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" objęła patronatem cykl konferencji "Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych" organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://usw.zpsb.szczecin.pl/content/strona-glowna.

 

22.02.2013 r.

W związku ze zbliżającą się XIV edycją Targów Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu -EKOTECH w Kielcach w dniach 26-28 lutego 2013 r. zapraszamy Państwa do zwiedzania wystaw Targów Kielce przy ulicy Zakładowej 1 w Kielcach. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: www.ekotech.targikielce.pl

 

20.02.2013 r. 

Przekazujemy informację skierowaną głównie naszych członków o VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej z prośbą o zapoznanie się i ewentualne zgłoszenie udziału bezpośrednio do organizatora Forum. Szczegóły na stronie internetowej http://solarforum.ieo.pl/

 

17.02.2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym projektem "Manager ds. energii", który ma przyczynić się do lepszego przygotowania mikro, małych, średnich przedsiębiorców (w tym prowadzących działalność jednoosobową) oraz delegowanych pracowników takich przedsiębiorstw do wdrażania technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) i rozwiązań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej.

Warunkiem przystąpienia firmy do projektu jest posiadanie jednostki organizacyjnej na terenie województwa mazowieckiego oraz prowadzenie działalności w jednej z branż:

- energetyka odnawialna,

- przemysł rolno-spożywczy,

- ochrona środowiska,

- turystyka,

- transport,

- handel,

- motoryzacja,

- usługi finansowe,

- ochrona zdrowia.

Zakres szkolenia to m.in. finansowania zielonej energii, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, oświetlenia energooszczędnego, odzysku ciepła wentylacji i rekuperacji, budownictwa energooszczędnego oraz zmniejszania zużycia energii. Zagadnienia objęte szkoleniem są przedmiotem regulacji w projektach ustaw: Prawo energetyczne, gazowe i odnawialne źródła energii.

Szkolenia są bezpłatne. Uczestnikom udzielana jest pomoc de minimis.

W celu uzyskania dodatowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony Internetowej projektu: www.ekomanager.eu oraz strony Internetowej organizatora szkoleń: www.euro-most.eu

 

28.11.2012 r. 

Stanowisko PIGE dotyczące poszukiwań i eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce

W ostatnim czasie temat gazu łupkowego nie schodzi z pierwszych stron gazet. Napisano o nim bardzo dużo, zarówno od strony ekonomicznej, technologicznej, bezpieczeństwa energetycznego jak i ochrony środowiska. Z tego szumu medialnego tzw. „przeciętny obywatel” nie zawsze jest w stanie wyłowić fakty i właściwie je ocenić. By wyrobić sobie obiektywne zdanie, jako rzecz podstawową należy przyjąć fakt, że zasoby energetyczne w Polsce stanowi głównie węgiel kamienny i brunatny. Zasoby surowców węglowodorowych są niewielkie, a one w zasadniczym stopniu decydują o możliwościach rozwoju i postępu gospodarczego naszego kraju. Gaz ziemny jest surowcem niezastąpionym w wielkiej syntezie chemicznej, w metalurgii i hutnictwie, w dyspozycyjnych mocach energetycznych jak też w szeroko pojętej gospodarce komunalnej obejmującej także potrzeby gospodarstw domowych. Obecne potrzeby energetyczne Polaków zaspokajane są głównie za pomocą węgla – w ok. 55% z węgla kamiennego, w ok. 35% z węgla brunatnego. Pozostałe 10% przypada na energię z gazu, wody, wiatru, słońca i biomasy.

Wydobycie gazu z łupków i jego udział w bilansie energetycznym kraju będzie decydujący dla realizacji strategicznego celu polskiej i unijnej zarazem polityki energetycznej i klimatycznej, którym jest przede wszystkim zmiana bilansu energetycznego, wzrost udziału bardziej ekologicznego niż węgiel gazu w strukturze nośników energii. W Polsce może odbyć się „rewolucja gazowa”, która w znakomity sposób przyczyni się do przyśpieszenia rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego naszego kraju. Przypomnijmy, że średnia cena 1000 m3 gazu ziemnego za oceanem to 80$. W Europie ta sama ilość gazu zimnego kosztuje już ok. 500$. Polska może stać się również silnym europejskim ośrodkiem rozwoju technologii i kształcenia kadr na poczet poszukiwania i eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych.

Jeśli UE chce osiągnąć energetyczny sukces to musi działać spójnie co nie oznacza, iż w ten sam sposób w różnych krajach członkowskich. UE jest liderem we wprowadzaniu i realizowaniu idei zrównoważonego rozwoju, również w zakresie energetyki. Jednocześnie UE nie jest organizmem homogenicznym ,poprzez swoje prawne narzędzia dyrektywne wyznacza cele, których sposób realizacji pozostawia do uznania krajom członkowskim. Z gospodarczego punktu widzenia ,kraje te różnią się  stopniem rozwoju, technologiami energetycznymi i surowcami do wytwarzania energii. W związku z powyższym, przy realizacji unijnego celu energetycznego w rożnych krajach UE kładziony jest i będzie różny akcent na poszczególne elementy energetycznego „miksu”. Jest duża szansa na to, iż w polskim wydaniu tego „miksu” Unii Europejskiego gaz ziemny zawarty w łupkach może stanowić jeden z dominujących akcentów.

W następstwie doniesień o możliwościach rozwinięcia w Polsce na dużą skalę wydobycia gazu z łupków i podjęcia wierceń poszukiwawczych, rozpoczął się negatywny lobbing z wykorzystaniem instytucji międzynarodowych, a także m. in. stowarzyszeń ekologicznych. Pozytywne rezultaty poszukiwań gazu z łupków są bowiem potencjalnym zagrożeniem wielkich interesów państw i międzynarodowych koncernów, które zmonopolizowały rynek surowców energetycznych. Do głosu dochodzą tzw. „Ekolodzy”, którzy twierdzą, że wydobycie gazu z łupków przyczyni się do totalnego zniszczenia środowiska naturalnego. Fakty natomiast są takie, że zagrożenia związane z udostępnianiem złóż gazu łupkowego nie różnią się od tych występujących przy pracach na złożach konwencjonalnego gazu ziemnego czy ropy naftowej. Najwięcej kontrowersji wzbudza stosowanie płuczek do szczelinowania hydraulicznego w ilościach dużo większych niż przy wierceniach otworów.  Tymczasem chemikalia stanowią zaledwie 0,5% całości tych płuczek, zaś związki chemiczne wchodzące w ich skład często nie różnią się od tych stosowanych w przemyśle spożywczym, czy też kosmetycznym. Nikt nie pamięta również, że technologia szczelinowania hydraulicznego jest znana i stosowana na świecie od 60 lat, a w ostatnich dwudziestu latach została znakomicie udoskonalona, a co za tym idzie, jest znacznie bezpieczniejsza niż niegdyś. Wystarczy powiedzieć, że każdego roku w Stanach Zjednoczonych wykonywanych jest ok. 40 tys. szczelinowań hydraulicznych. Gdyby obawy „ekologów” miały jakiekolwiek podstawy, USA byłyby pustynią ekologiczną.

Powyższe fakty nie oznaczają oczywiście bagatelizowania kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Polskie prawo w tej kwestii jest bardzo restrykcyjne i każda z firm prowadzących poszukiwania i wydobycie węglowodorów, rygorystycznie ich przestrzega, zdając sobie sprawę, że jakiekolwiek odstępstwa  równałyby się ze śmiercią ekonomiczną. Tak więc, już na etapie rozpoznania pokładów gazu z łupków przedsiębiorcy poddawani są kontroli odpowiednich, powołanych do tego organów. Rzetelna wiedza, wysoka jakość danych oraz dostęp do informacji publicznej  są kluczem do stabilnego wydobycia gazu ziemnego z łupków w naszym kraju. Jeśli jest go wystarczająco dużo, jeśli będzie on wydobywany w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu oraz ekonomicznie uzasadniony, może być jednym z głównych surowców zarówno dla modernizowanej infrastruktury energetycznej (np. zamiana na bloki gazowo-parowe ze znaczącym obniżeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery) jak i dla przemysłu chemicznego.

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” opowiada się zdecydowanie za rozwojem poszukiwań i ewentualna eksploatacja gazu łupkowego, widząc w tym olbrzymią szansę dla zbudowania silnej, stabilnej gospodarki i doprowadzenia do zrównania jej z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami Europy Zachodniej. Za warunek niezbędny dla uzyskania tego celu uznajemy uchwalenie ustawy o węglowodorach, w której zabezpieczone zostaną zyski dla budżetu państwa jako właściciela zasobów na poziomie analogicznym do zysków takich krajów jak Norwegia, Wielka Brytania w Europie, czy naftowe państwa krajów Bliskiego Wschodu. 

 

09.11.2012 r. 

W dniu 07 listopada b.r. Wiceprezes Zarządu PIG „Ekorozwój” prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński wziął udział w debacie nt. „Rynek recyklingu odpadów niebezpiecznych”, zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną. W debacie wzięli udział także: prof. dr inż. Andrzej Chmielarz – zastępca dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych, Radosław Gawlik – Zieloni 2004, b. wiceminister Środowiska i dr Piotr Zacharczuk – radca prawny Kancelarii Prawnej M. Rudnicki i Partnerzy. Z zaproszenia Redakcji do udziału w dyskusji nie skorzystali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. Debatę prowadzili – Marcin Piasecki – wydawca i Zofia Jóźwiak – redaktor Dziennika Gazety Prawnej.

Prof. A. Jasiński podkreślił, że nowelizacja ustawy przyniesie szereg niekorzystnych konsekwencji. Przy dziesiątkach czy setkach nowych, słabo wyposażonych zakładach, nie będzie możliwości sprawowania nad nimi skutecznej kontroli. Rozproszenie recyklingu doprowadzi do obrotu papierami, zaś szkodliwe dla środowiska elementy baterii i akumulatorów, takie jak kwas siarkowy, pasta ołowiowa i PCV nie będą skutecznie neutralizowane. Nowelizacja sprzeczna jest z dyrektywą BAT, zobowiązującą do stosowania najlepszych dostępnych technik we wszystkich technologiach, w tym także utylizujących odpady.

Konkluzją debaty jest stwierdzenie, że proponowane znowelizowanie ustawy o odpadach przyczyni się do zniszczenia prawidłowo funkcjonującej branży recyklingu odpadów ołowiowych i spowoduje powstanie szarej strefy, nieprzystosowanej do bezpiecznego dla ludzi i środowiska przetwarzania zużytych  baterii i akumulatorów. 

 

19.10.2012 r. 

O uzdrowiskach

W dniach 15-16.10.2012 r. Prezydent PIG Ekorozwój Krzysztof Zaręba oraz Sekretarz Zarządu Paweł Wójcik wzięli udział w VIII Forum Inżynierii Ekologicznej, poświęconym Proekologicznym technikom i technologiom w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk.

Głównym organizatorem i prowadzącą konferencję była prof. dr hab. Inez Wiatr – członek Rady Naukowo – Programowej PIGE, zaś jednym z najaktywniejszych członków obrad – prof. dr hab. inż. Jan Siuta, również członek Rady Naukowo – Programowej. Referat wprowadzający do konferencji „Zrównoważony rozwój warunkiem zabezpieczenia funkcji rekreacyjnych uzdrowisk” wygłosił Prezydent K. Zaręba, wskazując na degradację funkcji leczniczo – uzdrowiskowej polskich kurortów, zwłaszcza od okresu podjęcia finansowania służby zdrowia przez kasy chorych, a następnie przez NFZ po 1998 roku. (więcej)

 

17.10.2012 r. 

Forum w Mińsku

W dniach 08-10.10.2012 r. przedstawiciele PIG „Ekorozwój” w składzie – Prezydent Izby Krzysztof Zaręba, właściciel i prezes firmy „Bio – Med” w Kielcach Leonard Sikora oraz członek Rady Naukowo – Programowej, profesor z Politechniki Wrocławskiej Piotr Wrzecionarz, wzięli udział w XVI Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2012” w Mińsku. Wyjazd połączony był z uczestnictwem w Międzynarodowej wystawie i targach „Energy Expo 2012”.

Forum zorganizowane wspólnie przez Izby Przemysłowo – Handlowe: Białoruską i Białorusko – Polską, jest cykliczną imprezą promującą rozwój stosunków gospodarczych między obu sąsiedzkimi krajami. (więcej)

 

27.08.2012 r. 

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” organizuje w dniach 26-30 listopada 2012 r. wyjazd na Targi Ekologiczne „Pollutec” w Lyonie (Francja). Zakres Targów obejmuje ekspozycje dotyczące m. in. przetwórstwa odpadów, recyklingu, rewaloryzacji i rekultywacji powierzchni zdegradowanych, energetyki odnawialnej, uzdatniania wody i zarządzania gospodarką wodną, urządzeń pompowych, sieci wodociągowych, aparatury analitycznej i kontrolno – pomiarowej.

Wiodącymi tematami Targów będą:

-  zrównoważone miasto,

-  zrównoważony przemysł,

-  Argentyna, której poświęcony zostanie specjalny dzień z uwzględnieniem problemów całej Ameryki Łacińskiej.

Pawilony z prezentacją osiągnięć i ofert biznesowych zorganizowały m. in. Niemcy, Belgia, Brazylia, Chiny, Kanada, Korea, Czechy, Szwajcaria, liczne regiony francuskie, a także największe koncerny z branży ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W programie Targów przewidziano 300 konferencji tematycznych ze wszystkich sektorów będących przedmiotem ekspozycji.

Koszt wyjazdu na Targi „Pollutec” został skalkulowany na kwotę 2950 złotych od uczestnika. W kwocie powyższej ujęty jest przelot samolotem na trasie Warszawa – Lyon – Warszawa, koszty 4 noclegów hotelowych, koszty przejazdów lokalnych, akredytacja, wspólne spotkanie podsumowujące uczestnictwo w Targach.

Zgłoszenia na adres Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6 lok. 12, tel./fax 22 625 26 32, e – mail – biuro@izbaekorozwoj.org.pl prosimy przesyłać do dn. 30 sierpnia 2012 r.

Przy zwrotnym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wpłaty kosztów uczestnictwa należy dokonać do dn. 14 września 2012 r. na konto PIG „Ekorozwój” PKO BP X/O Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 4 – nr 44 1020 1013 0000 0002 0254 7297.

 

01.06.2012 r. 

W dniu 29 maja br. w siedzibie Izby odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Izby. Przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu z pracy w mijającej kadencji, sprawozdanie finansowe oraz opinia Komisji Rewizyjnej. Dotychczasowe władze PIGE otrzymały absolutorium. Przedyskutowano dalsze kierunki działania Izby i uchwalono nowy statut. W dalszej części Zgromadzenia dokonano wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2012 – 2016. 

 

14.05.2012 r.

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz pod patronatem medialnym „Biznesu i Ekologii” i „Forum Eksploatatora” po raz siódmy przyznała nagrodę Zielonego Lauru przedsiębiorstwom i samorządom za efektywne przedsięwzięcia ekologiczne.

Kapituła konkursu, pod przewodnictwem Prof. dr Marka Gromca, nagrodziła działania w zakresie nowatorskich rozwiązań ekologicznych, inwestycji ekologicznych i propagowania ekorozwoju w 2011 r.

Podczas uroczystej gali konkursu, dnia 18 maja 2012 r. (piątek), o godzinie 1200, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, statuetki Zielonego Lauru odbiorą przedstawiciele miasta Lublina, Nadleśnictwa Kudypy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Rafinerii Nafty Jedlicze, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku oraz przedsiębiorstw Eko Partnerzy, Hobas System Polska, Seen Technologie i EKO – FARMenergia. Nagrody indywidualne za wkład w dziedzinę zrównoważonego rozwoju otrzymają Wójt Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka – Wąsik i dwukrotny minister środowiska, Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Stanisław Żelichowski.

Swoją obecność podczas uroczystości oraz udział we wręczaniu nagród potwierdzili m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Janusz Zaleski i Główny Inspektor Ochrony Środowiska  – Andrzej Jagusiewicz.

 

04.04.2012 r. 

Na posiedzeniu Zarządu w dn. 03.04.br. podjęto decyzję o organizacji Gali rozdania nagród "Zielony Laur - 2011" w dn. 18.05.br. o godz 12:00 w Pałacu Staszica PAN, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie oraz o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PIGE w dn. 29.05. br. 

 

23.03.2012 r. 

W dniu 22.03. br. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Izby. W uroczystości wzięli udzial m. in. zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa prof. dr hab. Jan Szyszko, członek Komisji poseł Dariusz Bąk, Główny Inspektor Ochrony Środowiska minister Andrzej Jagusiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Banku Maciej Leśny, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Wiater, grono profesorów i doktorów - członków Rady Naukowo Programowej PIGE oraz liczni przedstawiciele instytucji i urzedów wspołpracujących z Izbą.  

 

01.03.2012 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 01.03. br. zmieniła się siedziba Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój. Aktualnie biuro mieści się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6.

 

10.11.2011 r. 

Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska w dniu 16 grudnia br. zapraszają do Wenecji przedstawicieli miast i przedsiębiorstw energetycznych na wspólną konferencję poświęconą najnowszym osiągnięciom technologicznym produkcji z frakcji palnych odpadów komunalnych paliwa alternatywnego oraz jego współspalania (5-10%) z miałem węglowym w scentralizowanym systemie elektroenergetycznym dużej aglomeracji miejskiej.

Celem konferencji będzie zapoznanie uczestników ze szczegółami funkcjonowania weneckiego modelu współpracy gospodarki komunalnej (Ecoprogetto) z zawodową energetyką ENEI. (więcej)

 

04.10.2011 r.

Honorowy patronat PIGE

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" objęła Patronatem Honorowym III edycję konferencji „Biogaz – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” organizowaną przez Progress Group w dn. 20.10.br. Więcej informacji o konferencji można uzyskać na stronie internetowej organizatora: http://www.progressgroup.pl/content/view/192/1/.

 

12.09.2011 r. 

Zarząd PIG „Ekorozwój” w Warszawie organizuje wyjazd na targi ekologiczne „Pollutec 2011” w Paryżu w dniach 28 listopada – 02 grudnia br.

Przewidziana jest podróż samolotem w obie strony oraz cztery noclegi hotelowe. W kontach uczestnictwa szacowanych na kwotę ca 3900 złotych od osoby przewidziane są opłaty samolotowe, hotelowe oraz koszty dojazdów i wstępu na Targi Pollutec. Wyżywienie pozostaje w gestii indywidualnej uczestników wyjazdu.

W trakcie pobytu przewidywane spotkanie z Ministrem Pełnomocnym – Radcą Handlowym Ambasady RP w Paryżu – p. Adamem Szteligą.

Prosimy o ewentualne deklaracje udziału o wyjeździe do dn. 30 września br. na adres e – mailowy: biuro@izbaekorozwoj.org.pl, faksem na numer 22 625 26 32 lub pisemnie na adres Izby w Warszawie, ul. Srebrna 16.

W przypadku większej ilości chętnych decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 

 

29.08.2011 r. 

Misja gospodarcza na Tajwan - Taiwan International Green Industry Show TiGiS

Misja gospodarcza na Tajwan, której głównym elementem będzie udział w Międzynarodowych Targach technologii środowiskowych  - TiGiS (26-29 października 2011 r.) jest organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG, co umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania udziału w misji nawet do wysokości 75% poniesionych kosztów. 

Wyjazd został zaplanowany z myślą o przedsiębiorcach z branż: ochrony środowiska, technologii wody, odnawialnych źródeł energii. Podporządkowując program misji promocji polskich firm, ich produktów, usług, a przede wszystkim osiągnięć technologicznych umożliwiamy nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorcami tajwańskimi, pozyskanie nowych kontrahentów, w tym również podwykonawców, uzyskanie dostępu do światowego rynku produktów opartych na zaawansowanych technologiach oraz, co nie jest bez znaczenia, zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresu technologii środowiskowych.

Szczegółowe informacje odnośnie organizacji wyjazdu, zasad oraz  procedury ubiegania się o dofinansowanie udziału w misji dostępne są na stronie www.een.org.pl w zakładce index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/GREENTAIWAN.html. 

Przedsiębiorcy, zainteresowani udziałem w misji, powinni przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na wskazanej powyżej stronie) organizatorom (PARP) na adres poczty elektronicznej: olaf_olesinski@parp.gov.pl lub danuta_marcak@papr.gov.pl najpóźniej do 9 września br. Wnioski o dofinansowanie udziału w misji w ramach poddziałania 6.5.2 POIG wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Ministerstwie Gospodarki nie później niż do 26 września 2011 r. Dodatkowymi wyjaśnieniami oraz pomocą w opracowaniu wymaganej dokumentacji służy Państwu:

Olaf Olesiński
Enterprise Europe Network
Departament Promocji Gospodarczej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: +48 22 432 87 05
email:  olaf_olesinski@parp.gov.pl

oraz

Danuta Marcak
Departament Promocji Gospodarczej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: +48 22 432 87 78
email:  danuta_marcak@parp.gov.pl

 

15.07.2011 r.

Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój członkiem Narodowej Rady Ekologicznej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Narodową Radę Ekologiczną, organ doradczy w sprawach środowiska oraz promujący osiągnięcia ekologiczne m. in. w ramach konkursu „Przyjaźni Środowisku”, organizowanego pod jego patronatem. Dnia 15 lipca 2011 r. w Pałacu Prezydenckim wręczono nominacje parlamentarzystom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, inspektoratów ochrony środowiska, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz pracownikom uczelni. Członkiem Rady został Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój, Prezes Zarządu Krzysztof Zaręba.

Akt powołania do Rady

(prezydent.pl, przyjazni-srodowisku.pl)

 

15.06.2011 r. 

W dniu 14 czerwca 2011 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PIGE. Prezes Zarządu – Krzysztof Zaręba przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w 2010 r. Podkreślił stabilizację personalną w składzie kierownictwa PIGE oraz coroczną kontynuację wzrostu liczby jej członków. (więcej)

 

30.05.2011 r. 

Zielony Laur dla przedsiębiorstw i samorządów

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz szósty przyznała nagrodę Zielonego Lauru przedsiębiorstwom i samorządom za efektywne przedsięwzięcia ekologiczne.

Kapituła konkursu, pod przewodnictwem Prof. dr Marka Gromca, nagrodziła działania w zakresie nowatorskich rozwiązań ekologicznych, inwestycji ekologicznych i propagowania ekorozwoju w 2010 r.

Podczas uroczystej gali konkursu, dnia 2 czerwca 2011 r. (czwartek), o godzinie 1200, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, statuetki Zielonego Lauru odbiorą przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych, m. in. z Warszawy, Siedlec i  Szczecina, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym oraz Prezydent Miasta Starachowice i Wójt Gminy Czernichów. Honorowe nagrody otrzymają również za bogaty dorobek naukowy Prof. dr hab. Jan Siuta i Prof. dr hab. inż. Henryk Zimny, naukowcy z zakresu ochrony środowiska.

Swoją obecność podczas uroczystości oraz udział we wręczaniu nagród potwierdzili m. in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski, dwukrotny minister środowiska, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL - Stanisław Żelichowski oraz Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Jan Wiater.

Dodatkowe informacje:
Paulina Pilecka
Tel.: 22 625 26 32, mail: biuro@izbaekorozwoj.org.pl