Zielony laur 2011

Szósta Gala Zielonego Lauru odbyła się 2 czerwca 2011 r. w Pałacu Staszica PAN w Warszawie.

Kapituła konkursu, pod przewodnictwem Prof. dr Marka Gromca, nagrodziła działania
w zakresie nowatorskich rozwiązań i inwestycji ekologicznych oraz propagowania ekorozwoju w 2010 r. Zielonym Laurem uhonorowano dziewięć przedsiębiorstw i dwie jednostki samorządowe. Dodatkowo przyznano dwie nagrody indywidualne dla naukowców posiadających bogaty dorobek naukowy w zakresie ochrony środowiska.

Zielony Laur wręczyli: Sekretarz Stanu w MŚ – Stanisław Gawłowski, Podsekretarz Stanu w MŚ – Janusz Zalewski, przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru – Marek Gromiec i Prezydent PIGE – Krzysztof Zaręba.

 

 

Laureaci w kategorii samorządy:

1. Gmina Czernichów – za system kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnię ścieków

2. Miasto – Gmina Starachowice – za wdrożenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Laureaci w kategorii przedsiębiorstwa:

1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – za wybudowanie stacji uzdatniania wody dla m. Elbląga

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie – za wybudowanie stacji odwadniania osadów ściekowych

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie – za uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  na obszarze aglomeracji
Jarocińskiej

4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach – za modernizację i rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego

5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie – za wybudowanie oczyszczalni ścieków „Pomorzany” wraz z inwestycjami towarzyszącymi

6. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – za realizację kompleksowego programu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji tarnobrzeskiej

7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa S.A. – za modernizację Warszawskiej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Filtrowej

8. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym – za opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu, za
inwentaryzacje ornitologiczne oraz wykonanie interaktywnej mapy ochrony przyrody północno – wschodniej Polski

9. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie – za efekty w kształtowaniu i ochronie biotopów wodno – błotnych na obszarze regionu

 

Honorowe nagrody indywidualne otrzymali:

  1.    Prof. dr hab. Jan Siuta – za dorobek naukowy i praktyczne wdrożenie w rekultywacji terenów zdegradowanych
  2.    Prof. dr hab. Henryk Zimny – za dorobek naukowy i publicystyczny w zakresie ekologii miast

Kontakt
Polub nas na Facebooku