O nas

Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój zrzesza podmioty gospodarcze i samorządy działające w zakresie realizacji przedsięwzięć gospodarczych związanych z ekologią. Dysponuje zespołem ekspertów składających się z wybitnych naukowców oraz praktyków w zakresie problemów ekologicznych.

Inicjatorem powołania Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” jako organizacji samorządu gospodarczego ukierunkowanego na sferę ochrony środowiska naturalnego była grupa działaczy ekologicznych, na czele której stanął inż. Władysław Łagodziec. Ramy i zasady nowoorganizowanej struktury określała Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku. I Walne Zgromadzenie odbyło się w Warszawie w dniu 8 maja 1997 roku. W dniu 24 października 1997 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd dla m. st. Warszawy podjął postanowienie o wpisaniu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” do rejestru izb gospodarczych.

W Statucie PIG „Ekorozwój” określono, że Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Oferujemy:

 1. Doradztwo gospodarcze 
  Specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie ochrony środowiska.
  Wspieranie nowoczesnych technologii.
  Projekty ochrony środowiska.
  Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko.
  Opracowywanie ekspertyz i opinii środowiskowych.
  Wyszukiwanie firm partnerskich, krajowych i zagranicznych.
  Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych w rozwiązywaniu problemów ekologicznych.
  Inicjatywy w kierunku tworzenia jednolitego obszaru gospodarczego UE w zakresie ochrony środowiska i rozwiązywania problemów ekologicznych przy współpracy międzynarodowej i transgranicznej.
  .
 2. Usługi specjalistyczne
  Organizacja spotkań, seminariów, konferencji, wykładów oraz szkoleń, poświęconych sprawom ekologii, zarówno w kraju jak i za granicą.
  Informacje o związanych z ekologią targach krajowych i zagranicznych.
  Koordynacja realizacji inwestycji ekologicznych w ramach struktury „klastra”.
  .
 3. Patronat nad gminami
  Modernizacja istniejących kotłowni pod kątem dostosowania ich do wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw.
  Wykonywanie ekspertyz technicznych dotyczących strategii inwestycji oraz rachunku opłacalności planów biznesowych.
  Usuwanie istniejących zagrożeń wywołanych występowaniem elementów zawierających azbest.
  Wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie budownictwa energooszczędnego i termomodernizacji budynków.
  .
 4. Konkurs ekologiczny „Zielony Laur”
  Konkurs nagradza przedsiębiorstwa, samorządy i osoby fizyczne za szczególne osiągnięcia w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Kontakt
Polub nas na Facebooku